دانشجو: محمد ضرورتی، استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس، تاریخ دفاع: 1402/10/27
عنوان رساله: کنترل وضعیت یک ماهواره سنجش از دور در شرایط زیرتحریک
  
دانشجو: محمد ضرورتی
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر مهران میرشمس
استاد/اساتید مشاور: دکتر مرتضی طایفی
استاد/اساتید داور:
- دکتر عبدالمجید خوشنود (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر کامران رئیسی چرمکانی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
- دکتر امیرحسین نیکوفرد (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
- دکتر سیدحامد هاشمی مهنه (پژوهشگاه هوافضا)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر غلامحسین پوریوسفی
 
 
تاریخ: 1402/10/27
ساعت: 10:00
مکان: آزمایشگاه تحقیقات فضایی
تعداد بازدید:
1107
تاریخ:
1402/10/27