تماس با کتابخانه
دکتر مهدی جعفری ندوشن (معاون پژوهش و فناوری دانشکده)
تلفن: 73064220
فاکس: 77391512
پست الکترونیک: mjafari(at)kntu.ac.ir 
لیلا قدسی (رئیس کتابخانه و اسناد دانشکده)
تلفن: 73064315
فاکس: 73064313
پست الکترونیک: ghodsi(at)alborz.kntu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/03
تعداد بازدید:
761