فرم‌ها
مرحله آموزشی
- تعیین استاد راهنما/ فرم شماره 1 (دریافت)
- برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری (دریافت)
- درخواست اخذ تک درس بصورت میهمان/درون دانشگاهی (دریافت)
- درخواست اخذ تک درس بصورت میهمان/ سایر دانشگاه‌ها (دریافت)
- درخواست اخذ درس در سایر دانشکده‌ها (دریافت)
- درخواست طرح وضعیت در شورای دانشکده (دریافت)
- درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (دریافت)
- درخواست خروج از کشور دانشجویان مشمول (دریافت)
- تقاضای شرکت در امتحان جامع (دریافت)
- تأیید دستیار آموزشی دانشجویان دکتری (دریافت)
مرحله پژوهشی
- گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما/فرم شماره 8 (دریافت)
- تقاضای شرکت در جلسه‌ دفاع از پیشنهاد رساله‌ دکتری (دریافت)
- هماهنگی جهت برگزاری جلسه‌ دفاع از پیشنهاد رساله‌ دکتری (دریافت)
- درخواست برگزاری سمینار دکتری (دریافت)
- صورتجلسه ارائه سمینار دکتری (دریافت)
- درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری/فرم شماره 9 (دریافت)
- هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع از رساله (دریافت)
- تأییدیه هیأت داوران (دریافت)
- درخواست نگارش رساله دکتری به زبان انگلیسی (دریافت)
مرحله فراغت از تحصیل
 - درخواست تکمیل مدارک پرونده آموزشی فارغ‌التحصیلی (دریافت)
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/16
تعداد بازدید:
1476