اعضای انجمن
مسئول انجمن
خانم منصوره آب‌نیکی (عضو هیأت اجرایی انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه)
اعضای هیأت مدیره
- دکتر غلامحسین پوریوسفی (عضو هیأت مدیره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشکده مهندسی هوافضا)
- مهندس صابر خوئی (عضو هیأت مدیره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشکده مهندسی هوافضا)
- مهندس فرهاد پاکرو (عضو هیأت مدیره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشکده مهندسی هوافضا)
- مهندس محسن ناظمیان اعلایی (عضو هیأت مدیره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشکده مهندسی هوافضا)
- مهندس علی طغیانی خوراسگانی (عضو هیأت مدیره موقت انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه، شاخه دانشکده مهندسی هوافضا)
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/03
تعداد بازدید:
952