دانشجو: علی امین‌زاده، استاد راهنما: دکتر عبدالمجید خوشنود، تاریخ دفاع: 1402/06/27
عنوان رساله: کنترل پوشش تحمل‌پذیر عیب یک سیستم چندعامله در مدیریت بحران
  
دانشجو: علی امین‌زاده
 
استاد/اساتید راهنما: دکتر عبدالمجید خوشنود
استاد/اساتید مشاور: -
استاد/اساتید داور:
- دکتر مسعود ابراهیمی (دانشگاه تربیت مدرس)
- دکتر محمدعلی امیری آتشگاه (دانشگاه تهران)
- دکتر جعفر روشنی‌یان (دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی)
- دکتر مرتضی طایفی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی جعفری ندوشن
 
 
تاریخ: 1402/06/27
ساعت:
مکان:
تعداد بازدید:
216
تاریخ:
1402/06/27