فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 643 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه بهمنی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 13:00 1401/06/27
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شاهو مسعودی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 14:00 1401/06/22
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فائزه سادات هاشمی روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 14:00 1401/06/21
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد هادی نیک سرشت روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 13:00 1401/06/21
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیه السادات نظام زاده روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 14:00 1401/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا شحیطاوی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 14:00 1401/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا دانیاری روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 10:00 1401/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پویا رادکیا روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 11:30 1401/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسو ویسی روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 8:00 1401/06/19
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا فراهانی روز چهار شنبه مورخ 1401/06/23 راس ساعت 14:00 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مرجان طاهری روز سه شنبه مورخ 1401/06/22 راس ساعت 13:00 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر فرمانی فرد روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 15:30 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثمین نصرازادانی روز دو شنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 14:00 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد آزاد روز یکشنبه مورخ 1401/06/27 راس ساعت 8:00 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن عبدالهی روز چهارشنبه 1401/06/30 راس ساعت 12:00 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا ژاله دوست روز یکشنبه مورخ 1401/06/27 راس ساعت 13:00 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی ربیع پور روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 10:00 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای بابک ربیعی گودرزی روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 راس ساعت 11:30 1401/06/16
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا بهرامی مهتاج روز شنبه مورخ 1401/06/19 راس ساعت 14:00 1401/06/15
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای عابد بشردوست روز سه شنبه مورخ 1401/06/29 راس ساعت 9:00 1401/06/14
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>