مقاطع تحصیلی
مقطع كارشناسي ارشد
گرايش فتوگرامتري
1- مشخصات كلي دوره
كارشناسي ارشد فتوگرامتري دورهاي است آموزشي - پژوهشي از رشته مهندسي نقشه برداري (مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك) كه فتوگرامتري موضوع اصلي آن را تشكيل مي دهد و طبيعتاً با گرايش هاي ديگر رشته ها مثل سنجش از دور  سيستم اطلاعات جغرافيايي و هيدروگرافي در ارتباط نزديك قرار دارد.
موضوع گرايش فتوگرامتري استخراج اطلاعات كمي و كيفي اشياء با استفاده از تصوير و اطلاعات جانبي (نظير داده هاي ليزري)  ذخيره سازي  پردازش  بازيابي و بازسازي شيء مورد نظر مي باشد. اين شيء ممكن است قسمتي از سطح زمين  پديده ها  عوارض و يا ساخته هاي دست بشر باشد.
در برنامه ريزي اين دوره  تربيت نيروهاي انساني با هدف هاي زير مورد توجه قرار دارد:
 • توانايي تجزيه و تحليل سيستم هاي مرتبط با علوم ژئوماتيك و ارائه پيشنهاد و راهكار جهت ارتقاء و بهينه سازي آن سيستم ها
 • توانايي تهيه اطلاعات مكاني مورد نياز پروژه هاي زير بنايي  عمراني و شهرسازي  زيست محيطي  منابع طبيعي و ...
 • تربيت افراد متخصص جهت انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در مراكز آموزشي و تحقيقاتي مرتبط با علوم ژئوماتيك
 • تلاش در جهت توليد علم و برقراري ارتباط با مجامع معتبر بين المللي مرتبط با علوم ژئوماتيك به منظور بالا بردن سطح علمي كشور
2- ضرورت و اهميت دوره
در حال حاضر بيش از هشتاد درصد اطلاعات مورد نياز سازمانهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي  داراي ماهيت مكان مرجع ميباشد. به عبارت ديگر اينگونه سازمانها به نحوي هم توليد كننده و هم كاربر اطلاعات مكاني هستند. بنابراين تأمين نيروي متخصص مورد نياز آنها در توليد  ذخيره سازي  پردازش  بهنگام رساني و استفاده از اطلاعات مكان مرجع و همچنين با توجه به ماهيت گرايش فتوگرامتري  به عنوان يكي از منابع توليد كننده اطلاعات مكان مرجع  تربيت افرادي در اين زمينه ضروري مي باشد.  تقليل نياز به متخصصين خارجي در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار است.
3- نقش و توانايي فارغ التحصيلان
فارغ التحصيلان اين رشته از توانائيهاي زير برخوردار خواهند بود:
 • مديريت  مشاوره و نظارت در اجراي پروژههاي توليد اطلاعات مكاني نظير تهيه نقشه هاي پوششي كشور  كاداستر  آمايش سرزمين و پايش محيط زيست
 • استفاده از تكنيكهاي فتوگرامتري رقومي و تحليلي در تعيين موقعيت و كنترل كيفيت سازهها
 • بكارگيري تكنيكهاي فتوگرامتري در پروژههاي صنعتي  پزشكي  معماري  باستان شناسي و نظاير آن
 • توليد اطلاعات مكان مرجع جهت ورود به سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ارگانهاي مديريت ملي  منطقهاي و شهري
فارغ التحصيلان اين رشته امكان جذب در سارمان نقشه برداري كشور  سازمان فضايي ايران  سازمان ثبت املاك و اسناد كشور  سازمان جغرافيايي نيروهاي مســـلح  سازمان مديـريت و برنامهريزي كشور  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  وزارت نيرو  وزارت جهاد كشاورزي  وزارت مسكن و شهرسازي  وزارت نفت  وزارت صنايع و معادن  وزارت راه و ترابري  وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي  وزارت كشور (استانداريها  شهرداريها  مديريت بحران و بلاياي طبيعي)  مراكز نظامي و انتظامي  سازمان انرژي اتمي ايران  سازمان حفاظت محيط زيست  دانشگاهها و شركتهاي مهندسي مشاور را دارا ميباشند.
 
4- ليست دروس
تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 32 واحد به شرح زير ميباشد:
دروس اصلي و تخصصي الزامي                     
    o  فتوگرامتري برد كوتاه
    o  فتوگرامتري رقومي
    o  فتوگرامتري فضايي
    o  تشخيص الگو و استخراج اتوماتيك عوارض از تصاوير رقومي
    o  منطق فازي و شبكههاي عصبي در فتوگرامتري و سنجش از دور
دروس اصلي و تخصصي اختياري
    o  مدلسازي رقومي زمين (DTM)
    o  سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي پيشرفته
    o  سنجش از دور پيشرفته
    o  سيستم تعيين موقعيت جهاني GPS و كاربردهاي آن در مهندسي ژئوماتيك
    o  گرافيك كامپيوتري (برنامه نويسي پردازش تصاوير)
    o   ماشين بينايي
    o  تئوري تقريب و سريهاي زماني در فتوگرامتري و سنجش از دور
          سمينار
          پايان نامه
 
گرايش سنجش از دور
1- مشخصات كلي دوره
كارشناسي ارشد مهندسي سنجش از دور دورهاي است آموزشي - پژوهشي در رشته مهندسي ژئوماتيك كه با گرايشهاي ديگر آن مثل نقشهبرداري  ژئودزي  فتوگرامتري   هيدروگرافي  كارتوگرافي رقومي و سيستم اطلاعات جغرافيايي و به كارگيري آنها در ارتباط نزديك قرار دارد.
موضوع اصلي اين دوره را مباني فيزيك سنجش از دور  مكانيك سماوي  ذخيرهسازي  بازيابي  مديريت و پردازش اطلاعات جمع آوري شده توسط سيستمهاي هوائي  ماهوارهاي و غيره جهت استخراج و تفسير اطلاعات كمي و كيفي و همچنين كاربردهاي اين تكنولوژي در زمينههاي مختلف مانند مهندسي محيط زيست  مهندسي عمران  مهندسي زمينشناسي و كشاورزي  منابع طبيعي و امور نظامي تشكيل ميدهد. در برنامهريزي اين دوره تربيت نيروهاي انساني با هدفهاي زير مورد توجه قرار دارد: 
 • توانايي هدايت و اراده پروژههاي زيربنايي كشور در زمينههاي مختلف سنجش از دور
 • كمك به تكميل هيأت علمي دانشگاهها
 • تقويت روحيه پژوهشي و بالا بردن سطح علمي و فني كشور در اين زمينه و ارتباط با مجامع بينالمللي سنجش از دور  فتوگرامتري  نقشهبرداري  ژئودزي  هيدروگرافي  كارتوگرافي رقومي و سيستم اطلاعات جغرافيايي و ساير مجامع ذيربط
 • ايجاد  انتقال و گسترش دانش و تكنولوژي سيستمهاي سنجش از دور
2- ضرورت و اهميت دوره
 • تأمين كادر متخصص مورد نياز كليه سازمانهاي ذيربط در سنجش از دور كه بطور مثال ميتوان از مراكز مذكور در بند 4 نام برد.
 • با توجه به پيشرفتهاي وسيع اين رشته و كاربردهاي وسيع آن  نياز به متخصصين خارجي در پروژههاي بسيار گسترده  دراز مدت و ارز بر در رشته سنجش از دور كه زير بناي پروژههاي عمراني آينده خواهند بود به حداقل خواهد رسيد.
 • كمك به انجام مديريت بهينه منابع كشور.
 • تأمين نيروي متخصص هيأت علمي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
 
3- نقش و توانايي فارغ التحصيلان
فارغ التحصيلان اين رشته از توانايي هاي زير برخوردار خواهند بود:
 • تهيه نقشه هاي پوششي و ساير اطلاعات منابع زمين با مديريت مناسب و سرعت و دقت بالا با استفاده از داده هاي سنجش از دور و تكنيك هاي پردازش تصاوير رقومي.
 • خودكار نمودن مراحل استخراج  بازسازي  مديريت  پردازش  ذخيره و نمايش اطلاعات ماهواره اي و كاربرد آنها در طراحي  اجرا و مديريت پروژه هايي در زمينه هاي مختلف عمراني  زيست محيطي  مديريت منابع زميني و آبي و غيره
 • همكاري با نهادها و سازمانهاي ذيربط از قبيل سازمان نقشه برداي  سازمان جغرافيايي وزارت دفاع  مركز سنجش از دور  كاداستر و شهرداري  سازمان زمين شناسي  سازمان جنگلها و مراتع  وزارت نيرو،  وزارت كشاورزي  دانشگاه ها  شركتهاي مهندسي مشاور و ساير سازمانهاي مشابه در پروژه هاي مختلف و راهبردي آنها.
فارغ التحصيلان اين رشته امكان جذب در سازمانها و مراكز ذيل را خواهند داشت. سازمان نقشه برداري  مركز سنجش از دور ايران  سازمان زمين شناسي  وزارت كشاورزي  جهاد سازندگي  مركز اقيانوس شناسي  سازمان هواشناسي  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  سازمان جغرافيايي ارتش  وزارت راه و ترابري  وزارت مسكن و شهرسازي  وزارت نفت  وزارت كشور  سازمان محيط زيست  سازمان ثبت اسناد  وزارت نيرو  كاداستر  صنايع هوا فضا  دانشگاه ها و ساير سازمانهاي ذيربط.
4- ليست دروس
دروس اصلي و تخصصي الزامي                     
    o  فيزيك سنجش از دور
    o  مديريت داده هاي سنجش از دور
    o  پردازش رقومي تصاوير سنجش از دور
    o  فتوگرامتري فضايي
    o  كاربردهاي سنجش از دور
دروس اصلي و تخصصي اختياري
    o  گرافيك كامپيوتري
    o  سيستم هاي مايكروويو
    o  مدلسازي رقومي زمين (DTM)
    o  آمار رياضي
    o  سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي پيشرفته
    o  تعيين موقعيت GPS و كاربردهاي آن در سنجش از دور
    o  ارتفاع سنجي راداري (Radar Altimetry)
          سمينار
          پايان نامه
 
مقطع دكتري
1- معرفي دوره
تحولات تكنولوژيك در دهههاي آخر قرن بيستم سبب باروري علمي در كليه شاخه هاي علوم و فنون با نرخ رشد سريع و حيرت آوري كه شاهد آن هستيم گرديد. اين تحولات محتواي كليه رشته هاي علمي را تحت تأثير و دگرگوني قرار داد. اين تغييرات در شاخه هاي مختلف شدت و ضعف داشته به طوري كه بعضي را كمتر و برخي را بيشتر از نظر محتوايي متحول نمود.
رشته مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك (نقشه برداري) يكي از شاخه هاي علمي كاربردي است كه در اين تند باد تحولات بطور بنيادي محتواي آن دگرگون شد. ابداع سيستمهاي تعيين موقعيت ماهوارهاي GPS عالم ژئودزي را متحول نمود. با پشرفت كامپيوتر  تكنيكهاي پردازش تصوير و Computer Vision  فتوگرامتري رقومي پديدار گشت. بكارگيري ماهوارههاي تصويربرداري با حد تشخيص بالا از نقطه نظر طيفي  راديومتريكي و فضايي و همچنين پيشرفت فن آوري اطلاعات و شناسايي اطلاعات مكاني و غير مكاني دقيق  سريع و به روز و امكان مديريت تهيه آنها به عنوان پارامترهاي اساسي جهت نيل و دستيابي به توسعه  پايدار ايجاد شاخه جديدي در اين رشته يعني سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) را پديد آورد.
در اين ميان گرايشهاي فتوگرامتري و سنجش از دور بعنوان ابزار اصلي تأمين اطلاعات مكان مرجع و زيربناي اطلاعاتي سـيستمهاي GIS مورد توجـه خاص مـي باشد.
بنابراين بسيار بجاست كه با تشكيل دوره هاي دكتري در اين رشته علاوه بر تأمين نيازهاي علمي- تكنولوژيك جامعه موجبات قطب شدن كشور در منطقه و جذب دانشجويان از ساير كشورها نيز فراهم آيد.
دوره دكتري مهندسي فتوگرامتري و سنجش از دور بالاترين مقطع تحصيلي دانشگاهي در اين زمينه است كه به اعطاي مدرك مي انجامد و مجموعه اي هماهنگ از فعاليتهاي پژوهشي در زمينه ارائه راهكارهـاي نوين تهيه و توليد اطلاعات مكان مرجع  شـناسائي عوارض (پديده ها)  افزايش ميزان اتوماسيون روشهاي توليد نقشه و ... را در برمي گيرد.
هدف از ايجاد دوره دكتري مهندسي فتوگرامتري و سنجش از دور رسيدن به حداقل يكي از موارد زير است:
 • احاطه يافتن بر آثار علمي مهم در يك زمينه خاص از مهندسي فتوگرامتري و سنجش از دور
 • آشنا شدن با روشهاي پيشرفته تحقيق و كوشش براي نوآوري در اين زمينه
 • دست يابي به جديدترين مباني علمي و تحقيقاتي و تكنولوژيكي
 • نوآوري در زمينههاي علمي و تحقيقي و كمك به پيشرفت و گسترش مرزهاي دانش
 • تسلط يافتن بر يك يا چند امر  همچون تعليم و تحقيق و برنامهريزي و اجرا و هدايت و نظارت و ارزيابي و تجزيه و تحليل و حل مسائل علمي و گشودن مشكلات عملي جامعه
 
2- ليست دروس
تعداد كل واحدهاي درسي اين دوره 36 واحد است كه 24 واحد آن پژوهشي و مربوط به تنظيم رساله دكتري است. 12 واحد آموزشي مربوط به اين دوره به صلاحديد استاد راهنما و اعضاء گروه از دروس زير انتخاب ميشود:
 • اسپكترومتري
 • استخراج عوارض از تصوير به كمك هوش محاسباتي
 • الگوريتم هاي بهينه سازي و كاربردهاي آن در سنجش از دور
 • تشخيص تغييرات توسط سنجش از دور
 • تلفيق سيستمهاي فتوگرامتري و سيستمهاي اطلاعات مكاني
 • سنجش از دور پارامترهاي محيطي
 • سنجش از دور فعال پيشرفته
 • پيشرفتهاي اخير در سيستمهاي تعيين موقعيت و ناوبري وسائل متحرك
 • مدلسازي سه بعدي عوارض
 • هوآويزها
تاریخ به روز رسانی:
1396/03/08
تعداد بازدید:
10064