جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سید علی احمدی روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 13:30
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع ازرساله دکتری آقای سید علی احمدی با عنوان "شناسایی وتولید نقشه ارزیابی میزان تخریب ساختمان ها ناشی از سیل و زلزله با استفاده از روش های یادگیری عمیق در داده های سنجش از دوری" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی محمدزاده روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 راس ساعت 13:30 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1402/11/15
تعداد بازدید:
557
منبع: