همکاران
 
 معاون اداری و مالی دانشکده:
آقای مجید حق وردی

پست الکترونیک:

شماره تماس:84063387


 
 کارشناس مسوول امور مالی:
آقای محمد روانپور

پست الکترونیک:mravanpour@yahoo.com

شماره تماس:84063339


 
 کارپرداز:
آقای مجید تحفه

پست الکترونیک:

شماره تماس:84063359


 
 امین اموال:
آقای رضا رمضانی

پست الکترونیک:

شماره تماس:84063366


 
 دفتر ریاست ساختمان سیدخندان:
آقای حسن رحمت زاده

پست الکترونیک:rahmatzadeh66@yahoo.com

شماره تماس:88464143 داخلی 101


 
 دفتر ریاست :
آقای حسین تقی پور

پست الکترونیک:

شماره تماس:84063340


 
 دفتر معاونتها و دبیرخانه :
آقای محمد روشن

پست الکترونیک:research_ied@kntu.ac.ir

شماره تماس:84063354


 
  خدمات :
آقای محمد ریوندی


شماره تماس:84063364


 
  خدمات :
آقای ناصر آبیاران


شماره تماس:88464143 داخلی 105


تاریخ به روز رسانی:
1401/12/06
تعداد بازدید:
1240