جلسه دفاع از رساله دکتری آقای ارسلان قربانیان روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 10:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای ارسلان قربانیان با عنوان"توسعه یک شاخص چند متغیره به منظور پایش پدیده خشکسالی با استفاده از داده های سنجش از دوری و هواشناسی" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی محمدزاده روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 راس ساعت 10:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/11
تعداد بازدید:
385
منبع: