انتصاب جناب آقای دکتر کریم عباس زاده به عنوان مدیر گروه سیستم های قدرت و گروه الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی و تقدر و تشکر از جناب آقای دکتر علی اصغر رضی کاظمی
 
 
Review:
99
Date:
1401/11/22