ماده17

 ماده 17 - غيبت كلاسي

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره هاي حضوري الزامي است.

تبصره1: اگر دانشجو در16/3( سه شانزدهم) جلسات يك درس يا در جلسه آزمون پايان نيمسال آن درس غيبت كند، چنانچه غيبت دانشجو به تشخيص شوراي دانشكده غير موجه تشخيص داده شود، نمره آن درس صفر و در غير اين صورت، آن درس حذف مي شود. در اين صورت رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي دانشجو الزامي نيست ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جز و سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود. چنانچه دانشجو درسي را پس از حذف و اضافه اخذ نمايد غيبت وي قبل از تاريخ حذف و اضافه در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 2: در شرايط خاص، حذف تمام دروس يك نيمسال تحصيلي با درخواست كتبي دانشجو و تأئيد شوراي دانشكده تا دو هفته پيش از آغاز آزمون هاي پايان نمسال و با احتساب در سنوات تحصيلي امكان پذير است.

تبصره 3: دانشجو مي تواند با رعايت مفاد تبصره 1 اين ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته پيش از آغاز آزمون هاي پايان نيمسال، تنها يك درس نظري را با تأييد گروه آموزشي حذف كند به شرط آن كه تعداد واحدهاي باقيمانده دانشجو در آن نيمسال كمتر از 12 واحد نشود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/11/08
تعداد بازدید:
1665
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.