ماده21

مرخصي تحصيلي

شوراي دانشكده مي تواند با رعايت سقف مدت مجاز تحصيل دانشجو، نسبت به صدور مرخصي تحصيلي با احتساب بر اساس درخواست دانشجو، تصميم گيري نمايد.

تبصره 1:

هر دانشجو مي تواند حداكثر دو نيم سال با تأييد شوراي دانشكده از مرخصي با احتساب استفاده نمايد.

تبصره 2:

حداكثر مدت مجاز مرخصي زايمان دانشجوي دختر دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي با تأييد شوراي دانشكده است.

تبصره 3:

مدت مجاز مرخصي پزشكي دانشجو در صورت تأييد پزشك معتمد/ مركز مشاوره دانشگاه و تأييد شوراي دانشكده و تصويب كميسيون، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
930
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.