ماده12

حذف و اضافه

برنامه ريزي و اتخاذ تصميم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطراري دروس بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه است.

تبصره 1:

ثبت نام مقدماتي ترم تحصيلي آتي براي دانشجويان الزامي است. حداقل تعداد واحد قابل اخذ در ثبت نام مقدماتي 14 واحد بوده و حداكثر واحد قابل اخذ، 24 واحد مي باشد.

تبصره 2:

تعداد درس هاي قابل اخذ در ثبت نام ترم، اضافه بر ثبت نام مقدماتي 3 درس مي باشد.

تبصره 3:

حداكثر تعداد درس قابل اخذ در مرحله ترميم، اضافه بر ثبت نام، 2 درس مي باشد. همچنين حداكثر تعداد درس قابل حذف در مرحله ترميم 2 درس است.

تبصره 4:

حداكثر تعداد درس قابل حذف در مرحله حذف اضطراري، 1 درس نظري مي باشد مشروط برآنكه تعداد واحد باقيمانده كمتر از حد نصاب نگردد.

تبصره 5:

حذف اضطراري درس هاي عملي و نظري- عملي مجاز نيست.

تبصره 6:

در شرايط خاص، حذف كليه دروس يك نيمسال تحصيلي با در خواست كتبي دانشجو و تأييد شوراي دانشكده تا قبل از تاريخ شروع امتحانات امكان پذير است. نيمسال حذف شده بعنوان مرخصي با احتساب در كارنامه ثبت مي گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/21
تعداد بازدید:
1420
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.