ماده7

 حداقل و حداكثر واحد مجاز جهت اخذ

دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل 14 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند و حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستاني 6 واحد است.

تبصره 1:

اگر معدل دانشجو در يك نيمسال حداقل 17 باشد، در نيمسال بعد مي تواند حداكثر تا 24 واحد درسي را اخذ نمايد.

تبصره 2:

در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند صرفنظر از شرايط مشروطي و معدل كل (كه كمتر از 10 نباشد) تا 24 واحد اخذ نمايد.

تبصره 3:

در شرايطي كه از تحصيل دانشجو حداكثر 8 واحد درسي باقيمانده باشد، مي تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد.

تبصره 4:

واحدهاي انتخابي دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي (بجز آخرين نيمسال تحصيلي) به هر دليلي نبايد كمتر از 14 واحد درسي باشد. در صورتيكه واحدهاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان نيمسال، بنا به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو (به تشخيص شوراي دانشكده) به كمتر از 14 واحد درسي برسد، اين نيمسال بعنوان يك نيمسال تحصيلي كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود اما به منظور بررسي وضعيت مشروطي يا ممتازي دانشجو، نمرات واحدهاي اين نيمسال با نمرات دروس نيمسال بعدي در محاسبه معدل دو نيمسال منظور خواهد شد.

تبصره 5:

در صورت وجود مشروط بي اثر در يك نيمسال، در نيمسال بعدي بيش از 14 واحد قابل اخذ نيست.

تبصره 6:

حداكثر تعداد واحد قابل اخذ دانشجوي ميهمان ترمي 15 واحد نظري مي باشد.


 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/19
تعداد بازدید:
1303
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.