تماس با ما

نشانی دانشکده ریاضی:

انتـهای بزرگـراه زیـن الدیـن شـرق - خیابان وفـادار شـرقی - بلوار دانشـگاه خواجـه نصیـر الـدین طـوسـی - پـردیـس شـهیـد رضـائی نـژاد

تلفن : 77125070 - 77125254

دورنگار : 77125291

صندوق پستی : 3381-16765

کد پستی : 83911-16569

 
 
 برای دریافت آدرس، بارکد را اسکن کنید
تاریخ به روز رسانی:
1402/04/13
تعداد بازدید:
4633