ارتعاشات آزاد عرضی دو نانولوله کربنی تک جداره مجاور واقع در میدان مغناطسیی طولی مبتنی بر تئوری تیر مرتبه بالای برشی-مرضیه محمدی نیکو
ارتعاشات آزاد عرضی دو نانولوله کربنی تک جداره مجاور واقع در میدان مغناطسیی طولی مبتنی بر تئوری تیر مرتبه بالای برشی

 چکیده:

ارتعاشات آزاد عرضی دو نانولوله کربنی تک جداره مجاور واقع در میدان مغناطیسی طولی بررسی شده است. جهت بررسی ارتعاشات هر نانولوله کربنی از تئوری تیر مرتبه بالای برشی استفاده شده و تاثیر نیروهای واندروالسی بین اتمی، در روابط حرکت مطالعه حاضر لحاظ شده است. با استفاده از اصل همیلتون، معادلات حاکم بر حرکت نانوسیستم استخراج گردید. معادلات حرکت به دست آمده با روش گالرکین حل شد و تاثیر پارامترهای مهمی همچون نسبت لاغری، فاصله بین نانولوله های کربنی، پارامتر مقیاس کوچک و شعاع نانولوله های کربنی تک جداره بر روی فرکانس اصلی خارج از صفحه نانوسیستم بررسی گردید. 
 
تاریخ:
1402/09/25
تعداد بازدید:
264
منبع: