توسعه مدل تخمین ذرات معلق بر اساس الگوریتم‌های عمق اپتیکی هواویز سنجنده MODIS-مژگان باقری نیا
توسعه مدل تخمین ذرات معلق بر اساس الگوریتم‌های عمق اپتیکی هواویز سنجنده MODIS

دانشجو : مژگان باقری نیا

استاد راهنما: دکتر سیامک بوداقپور
استاد مشاور: دکتر نعمت الله کریمی
چکیده:

تخمین و پایش میزان آلاینده ها همواره از دغدغه‌های مهم دست اندرکاران بخش سلامت و محیط زیست می‌باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل داده های زمینی و داده های عمق اپتیکی آئروسل سنجنده MODIS شامل الگوریتم های DB, DT, MAIAC, و SEMARRA ,می باشند . هم چنین هم بستگی داده های ماهواره ای و ویزگی های آماری آنهابررسی میشود.

تاریخ:
1402/09/20
تعداد بازدید:
67
منبع: