مطالعه عددی رفتار دینامیکی استوانه‌های‌ در معرض جریان با تکیه‌گاه غیرخطی-محمد شیرزاد
مطالعه عددی رفتار دینامیکی استوانه‌های‌ در معرض جریان با تکیه‌گاه غیرخطی
دانشجو : محمد شیرزاد
استاد راهنما: دکتر سعید اصیل قره باغی
 
چکیده:
ارتعاشات ناشی از گردابه‌ ممکن است موجب بروز رفتار آشوبناک در سازه‌های فراساحلی شود. در این پژوهش با فرض یک تکیه‌گاه غیرخطی، رفتار دینامیکی این سازه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که رفتار سیستم از دو شاخه تشکیل می شود. دامنه شاخه دوم چند برابر دامنه شاخه اول است. هرچه میزان غیرخطی بودن تکیه‌گاه افزایش یابد طول شاخه دوم کاهش پیدا می‌کند اما درجه رفتار آشوبناک استوانه و نیروی برآیی افزایش می‌یابد.
جهت دانلود کلیک کنید. 
تاریخ:
1402/09/20
تعداد بازدید:
76
منبع: