تدوین یک مدل رفع اختلاف منابع آبی مشترک با تلفیق تئوری بازی و مدل عامل بنیان در حوضه سفیدرود-حمیدرضا سجادی
تدوین یک مدل رفع اختلاف منابع آبی مشترک با تلفیق تئوری بازی و مدل عامل بنیان در حوضه سفیدرود
دانشجو: حمیدرضا سجادی
استاد راهنما: دکتر محمدرضا کاویانپور
چکیده:
 رودخانه‌های مشترک به دلیل وجود منافع متعارض و نامتقارن بین مناطق مختلف حوضه آبریز خود، همواره بستری برای بروز چالش و اختلافات بوده‌اند. به طور ویژه هنگامی که منابع آب برای پاسخگویی به نیاز آب کل حوضه ناکافی باشد، ممکن است تضادهای آبی بین ذینفعان ایجاد شود. در شرایط کمبود منابع آب، تخصیص منابع آب مشترک به ابزاری مهم برای حل تعارضات آبی تبدیل می شود. این تخصیص منابع آب نوعی مسئله تصمیم گیری پیچیده با ویژگی های غیرخطی، چند هدفه و چند مرحله ای است. از طرفی موضوع تغییر اقلیم منجر به شتاب دادن چرخه جهانی هیدرولوژی شده و جریان‌های سطحی رودخانه‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تاثیر بر منابع آب در مناطق گوناگون، متفاوت است. لذا در این تحقیق ابتدا میبایست مدل توزیع منابع آب با استفاده از داده های ایستگاه های زمینی کالیبره شده و سپس مدل برای داده های اقلیمی مورد استفاده قرار گیرد.
تاریخ:
1402/09/20
تعداد بازدید:
279
منبع: