راهنماي تحصيلي دوره دكتري

برنامه راهنماي تحصيلي دانشجويان دوره دكتري(شيوه آموزشي پژوهشي)


تذكرات

فعاليت

نيم سال

- اولويت انتخاب با دروس جبراني است.

- برنامه درسي به پيشنهاد استاد راهنما و تاييد گروه آموزشي در ترم اول مشخص مي گردد.

- استاد راهنما تا قبل از انتخاب واحد تعيين شود.

-  اخذ واحد درسي( جبراني، اصلي) بين 6 تا 9 واحد

-  ارائه مدرك زبان

-  تعيين استاد راهنما

-  تعيين موضوع رساله

نيم سال اول

سقف دروس انتخابي 12 واحد است.

ميانگين دروس گذرانده بايد حداقل 16 باشد در غير اينصورت بايد در ترم سوم دروس جبران معدل اخذ نمايد.

-  اخذ واحد درسي(اصلي) بين 6 تا 9 واحد

- گذراندن درس نگارش متون علمي(انگليسي)

نيم سال دوم

دانشجو پس از  قبولي در آزمون جامع در صورت تمايل مي تواند در همين ترم از پروزال خود نيز دفاع نمايد.

شركت در آزمون جامع با مجوز مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه  امكان پذير است

دروس جبران معدل در صورت نياز.

گذراندن آزمون جامع كتبي(در صورت گذراندن دروس دوره با ميانگين 16)

نيم سال سوم

در صورت مردودي در دفاع از پروپوزال بايد مجددا در همين ترم از آن دفاع نمايد.

دانشجو پس از  قبولي در آزمون جامع در صورت تمايل مي تواند در همين ترم از پروپوزال خود نيز دفاع نمايد.

دفاع از پروپوزال(در صورت قبولي آزمون جامع)

آزمون جامع كتبي2(در صورت مردودي در آزمون اول)

آزمون جامع كتبي (در صورت داشتن دروس جبران معدل در ترم پيش)

نيم سال چهارم

ثبت نام در ترم پنجم براي دفاع از پروپوزال با نظر شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه انجام مي گيرد.

در صورت مردودي در دفاع از پروپوزال براي بار دوم نيز مي تواند در همين ترم از آن دفاع نمايد.

مردودي بار دوم در آزمون جامع كتبي و يا پروپوزال موجب محروميت از تحصيل مي گردد.

دانشجو بايد تا پايان ترم چهارم ويا تحت شرايط مصوب در آيين نامه تا  پايان ترم پنجم از پروپوزال خود دفاع نمايد در غير اين صورت محروم از تحصيل خواهد شد.

اخذ واحد رساله(در صورت قبولي پروپوزال)

دفاع ار پروپوزال

آزمون جامع كتبي2 و دفاع از پروپوزال(در صورت مردودي در آزمون اول)

نيم سال پنجم

ثبت نام در هر نيمسال منوط به تاييد فعاليت هاي تحقيقاتي ترم قبل دانشجو توسط استاد است.

چنانچه گزارش فعاليت هاي دانشجو در دو ترم به تاييد استاد راهنما نرسد، دانشجو اخراج مي شود.

اخذ واحد رساله و پيگيري فعاليت هاي تحقيقاتي زير نظر استاد راهنما

نيم سال هاي:  ششم، هفتم، هشتم،

قبول قطعي يا انتشار حداقل 2 مقاله علمي پژوهشي با نمايه معتبر بين المللي(امتياز مقاله به دانشجوي نفر اول تعلق مي گيرد.)

دفاع از رساله

نيم سال نهم

برگزاري دفاعيه در ترم دهم  با اخذ سنوات از شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه(به شوراي دانشكده تفويض اختيار شده است) انجام مي گيرد.

دفاع از رساله

نيم سال دهم

برگزاري دفاعيه در ترم يازدهم  با اخذ سنوات از كميسيون بررسي موارد خاص و با پرداخت شهريه انجام مي گيرد.

دفاع از رساله

نيم سال يازدهم

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/05/21
تعداد بازدید:
52459
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.