1399/03/01
دفاع از پروژه کارشناسی
.

1- دانشجو با توجه به زمان اخذ پروژه و مهلت دفاع، می بایست فرم دفاع از پروژه را پرینت و تکمیل نماید.

2- دانشجو فرم تکمیل شده را به استاد راهنمای پروژه تحویل دهد تا 2 استاد ارزیاب پیشنهادی از سوی ایشان معرفی شوند و سپس فرم را از استاد راهنما تحویل بگیرد.

3- دانشجو فرم را به مدیر گروه ارائه دهد تا یکی از دو استاد ارزیاب پیشنهادی  توسط استاد راهنما را به عنوان استاد ارزیاب، تعیین نماید.

4- دانشجو باید به استاد ارزیاب مراجعه کرده و یک نسخه از پروژه را به ایشان تحویل نماید.

5- دانشجو باید به استاد راهنما و استاد ارزیاب مراجعه کرده و با هماهنگی آنها ، زمان دقیقی برای دفاع مشخص نماید.

6- دانشجو فرم را حداقل 5 روز کاری قبل از تاریخ دفاع، به اداره آموزش جهت تایید آموزش و تعیین زمان و مکان قطعی جلسه برگزاری دفاع تحویل دهد.

7- دانشجو می بایست فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پروژه کارشناسی را بعد از تعیین زمان و مکان قطعی توسط آموزش، حداکثر ظرف یک روز،آماده کرده و به اداره آموزش تحویل نماید.

8- دانشجو فایل pdf شده اطلاعیه را حداکثر به مدت 3 روز کاری ،به آدرس ایمیل ce.ad@kntu.ac.ir ارسال نماید.

9- دانشجو در زمان و مکان تعیین شده دفاع از پروژه را انجام دهد.

10- دانشجو از زمان برگزاری جلسه دفاع  2 هفته فرصت دارد ، نسخه نهایی(اصلاح شده) پروژه خود را به استاد راهنما تحویل دهد ، تا ایشان فایل تایید شده را برای کتابخانه دانشکده ارسال نمایند .

11- دانشجو به اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید و فرم دفاع خود را از آموزش تحویل بگیرد.

12- دانشجو به همراه فرم دفاع ، جهت امضا به استاد راهنما مراجعه نماید.

13- دانشجو به همراه فرم دفاع ، جهت امضا به کتابخانه مراجعه نماید.

14- دانشجو فرم دفاع امضا و تکمیل شده را به واحد آموزش تحویل دهد.

15- نمره درس پروژه حداکثر به مدت یک روز کاری، در سامانه گلستان ثبت خواهد شد .

16- دانشجو نمره درس را می تواند در کارنامه خود در سیستم گلستان مشاهده نماید.