1398/10/11
درخواست معرفی با استاد
.


1-دانشجو ابتدا باید جهت اطلاع از شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد، تعداد واحد قابل اخذ به صورت معرفی به استاد در نیمسال آخر را با توجه به سال ورود خود به دانشگاه، (ورودی 91 تا 93  --- ورودی 94 تا 96 --- ورودی 97 و بعد) مطالعه نماید.

2- در صورتیکه شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد را دارد باید فرم درخواست امتحان تک درس-معرفی به استاد را دریافت و تکمیل نماید.

3- دانشجو فرم تکمیل شده را جهت بررسی و تایید، به استاد راهنمای خود ارائه نماید.

4- دانشجو ، فرم تایید شده توسط استاد راهنما را به اداره آموزش دانشکده جهت طرح در شورای آموزشی تحویل نماید.

5- در صورت تصویب در شورای آموزشی دانشکده( رای صادره در گزارش 173 سامانه گلستان قابل مشاهده است ) ، درس فوق جزء دروس انتخابی نیمسال مورد نظر در سامانه آموزشی گلستان برای دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده اخذ می گردد.

6- در پایان دانشجو موظف است ظرف مدت 10 روز کاری پس از تاریخ صدور رای شورای آموزشی دانشگاه ، به استاد مربوطه مراجعه کند و استاد نیز طبق مقررات پس از برگزاری امتحان ، نمره دانشجو را در سامانه گلستان اعلام می نماید .

تذکر: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو همان تاریخ ثبت نمره در سامانه گلستان می باشد.