كتب و مقالات

 
 
[1]         A.Esmaili, P.Keshavarz, S.E.Shakib, M.Amidpour. Applying different optimization approaches to achieve optimal configuration of a dual pressure HRSG. (International journal of energy research.Accepted).
 
[2]          A.Engarnevis, M.Amidpour, H.Jafari.Replacing of mechanical compressors by gas ejectors in flare gas recovery systems. (Refereeing Decision IJOGCT_ 34188).
 
[3]         S.Khalili,S.M.R.Khalili,M.Amidpour.Nemerical analysis on impact behavior of composite sandwich plates as energy haevesting structures.(Mechanics & Materials. Vols110-116(2012) pp1296-1304).
 
[4]         Bahram Ghorbani, Gholamreza Salehi, H. Ghaemmaleki, Majid Amidpour, M. H. Hamedi, “Simulation and optimization of Refrigeration cycle in NGL recovery plants with combined exergy-pinch analysis’’ , Journal of Natural Gas Science and Engineering, JNGSE
 
[5]         B. Ghorbani, G.R.Salehi, Majid Amidpour, Mohammad Hossein Hamedi, “Exergy and Exergoeconomic evaluation of gas separation process” , Journal of Natural Gas Science and Engineering, JNGSE (Accepted)
 
[6]         B.Ghorbani, G.R.Salehi, P.Esnaashry, M.Amidpour. Design and optimization of heat integrated distillation. (Energy science and Technology ISSN1923-8479Vols3 No.2 May31, 2012).
 
[7]         G.R.Salehi, A.Salehi, B.Ghorbani, M.Amidpour, M.Maleki, F.Kimiaghalam. A pareto front approach to bi-objective of distillation column operation using genetic algorithm. (Energy science and Technology ISSN 1923-8479Vols3 No.2 May 31, 2012

[8]         G.R.Salehi, M.Amidpour, K. Hassanzadeh, M.R.Omidkhah. Controllability analysis of heat integrated distillation system for a multicomponent stream. (Computers & Chemical engineering. Vols36 January 2012 pp282-293).
 
[9]         S.E.Shakib, S.R.Hossieni, M.Amidpour, C.Aghanajafi.Multi-objective optimization of a cogeneration plant for supplying given amount of power and fresh water. (Desalination. Vols286(2012) pp225-234).
 
[10]     S.Karimkashi, M.Amidpour. Total site energy improvement using R-Curve concept. (Energy Vols40(2012)pp329-340).
 
[11]     S.E.Shakib, M, Amidpour, C.Aghanajafi.Simulation and optimization of multi effect desalination coupled to a gas turbine plant with HRSG consideration. (Desalination. Vols285(2012)pp366-376).
 

[12]     Mehrangiz Ghazi, M. Amidpour, Amir Farhang Sotoodeh, Modling & optimiaztion of aWATER-ETHANOL distalination column based on exergoeconomic analysis, International Journal of Exergy, 2012, in press

 

[13]          R.Arghandeh, M.Amidpour, A.Ghaffari, “Modeling and Simulation of Steam Production and Distribution in South Pars Gas Refinery”, Submitted to International Journal of Engineering, Tehran University, Iran. (Submitted)

[14]      S. Ali Ashrafizadeh, M. Amidpour, Ali Allahverdi. Exergetic and environmental performance  improvement in cement production process by driving force distribution. (Korean journal of chemical   Eng. 2011 Accepted).

[15]       S.Ali Ashrafizadeh, M.Amidpour. Exergy analysis of distillation column using driving forces concept. (Journal of chemical Eng. of Japan 2011 Accepted).
 
[16]     S.Ali Ashrafizadeh, M.Amidpour. Exergy analysis of humidification- dehumidification   desalination systems using driving forces concept. (Desalination 2011 Accepted).
 
[17]     S. Ali Ashrafizadeh, M.Amidpour, Ali Allahverdi, Green house gases emission reduction in   cement production process by driving force distribution. (International geoinformatics research and development journal 2011 Accepted).
 
[18]     S.R.hosseini, M.Amidpour, S.E.Shakib.Cost optimization of a combined power and water desalination plant with exergetic,environment and reliability consideration.(Desalination 2011 Accepted).
 
[19]     R.Salehi,M.Amidpour.Controllability Analysis of Heat Integrated Distillation Systems for a Multicomponent Stream will be published in Computers and Chemical Engineering. (Computers and Chemical Engineering 2011Accepted).
 
[20]      Roozbeh Sangi,M.Amidpour. Modeling and numerical simulation of solar chimney power plants solar energy. (Solar Energy 2011).
 
[21]     S.R.Hosseini, M.Amidpour, A.Behbahaninia. Thermoeconomic analysis with reliability consideration of a combined power and multi stage flash desalination plant (Desalination 2011).
 
[22]     M.Zamen, S.M.Soufari, M.Amidpour.Improvement of solar humidification-dehumidification desalination using multi-stage process (Chemical Engineering Transactions 2011).
 
[23]     k.Ansari, H.Sayyadi, M.Amidpour. A comprehensive approach in optimization of a dual nuclear power and desalination system (Desalination 2011).
 
[24]     M.Mehrgoo, M.Amidpour. Derivation of optimal geometry of a multi-effect humidification-dehumidification desalination unit: A constructal design (Desalination 2011).
 
[25]     H.Ghaebi, M.Amidpour, Sh.Karimkashi, O.Rezayan. Energy, Exergy and Thermoeconomic Analysis of a Combined Cooling, Heating and Power (CCHP) System with Gas turbine Prime Mover( published by International Journal of Energy Research2011 volume 35-issue 8-pages 697-709).
 
[26]     S. Ehsan Shakib,M.Amidpour, Cyrus Aghanajafi. Anew approach for process optimization of a METVC desalination system( Desalination & water treatment 2011)
 
[27]     A.Vahdat Azad,M.Amidpour. Economic optimization of shell and tube heat exchanger based on constructal theory. (Energy 2011).
 
[28]     M.Mehrgoo,M.Amidpour. Constructal design humidification-dehumidification desalination unit architecture. (Desalination 2011).
 
[29]     Vahdat Azad, M.Amidpour.Novel graphical approach as fouling pinch for increasing fowling formation period in heat (HEN) (Energy conversion and Management January 2011).
 
[30]     Mahdavi, Mosavi Mamashhadi, M.Amidpour.Analysis of stress intensity factor and crack propagation for alloy X-750 pressure vessel with a blunting crack. (Scientific 2010 pp63-83).
 
[31]     M.Meratizaman,M.Amidpour. Energy and exergy analyses of urban waste incineration cycle coupled with a cycle of changing LNG pipeline gas. (Journal of natural gas science and engineering 2010).
 
[32]     Vahdat Azad,M.Amidpour.Novel graphical approach as fouling pinch for increasing fowling formation period in heat (HEN). (Energy conversion and Management-22june2010).
 
[33]     Sh. Karimkashi, M.Amidpour. Studying Influence of Changing Fuel on the Operation and Total Annual Cost of the Total Site Using R-curve. (Published by"Elsevier" Proceedings of the 2nd Annual Gas Processing Symposium, 2010, Pages 409-418).
 
[34]     Ansari, Sayyadi, M.Amidpour .Thermoeconomic Optimization of a Hybrid Pressurized Water reactor (PWR) coupled to a multi effect (Energy 2010- pages 1-16).
 
[35]     Mazahri, Khoshgoftar Manesh, Hamedi, M.Amidpour.Evalution of GE, Siemens and Alsom Gas Turbine in Power and steam Production of Iran LNG Projects.  (Chemical engineering transaction 2009- pages 947-952).
 
[36]     Khoshgoftar manesh, M.Amidpour.Multi-objective thermoeconomic optimization of coupling MSF desalination with PWR nuclear power plant through evolutionary algorithms. (DESALINATION – 25 DEC 2009- pp 1332-1344).
 
[37]     Khoshgoftar, Mazhari, M.Amidpour.Power Plant Optimization Study in Iran LNG Project through MINLP Method (chemical engineering transaction 2009- pages 935-940).
 
[38]     Hamlehdar, M.Amidpour. Thermodynamic Investigation of Iran LNG Cogeneration Power Plant (chemical engineering transaction 2009- pages797-802).
 
[39]     Arghandeh, M.Amidpour, Khodaei.SteamNetwork Modeling and Simulation in Gas refinery by Considering Pinch Technology (proceedings of the IEEE southeastcon, 2009-pages428-433).
 
[40]     Khoshgoftar manesh, M.Amidpour. Multi-objective thermodynamic Optimization of Coupling MSF desalination with PWR Nuclear (DESALINATION 2009 pages1332-1344).
 
[41]     Khoshgoftar Manesh, M.Amidpour, Mazhari.Optimization of Steam Network through MINLP method: Application to Utility of Khark Island NGL (chemical engineering transaction 2009-pages 225-230).
 
[42]     Soufari,Zamen, M.Amidpour Experimental Validation of an Optimized solar humidification-de humidification Desalination unit (DESALINATION WATER TREATMENT 2009 pages 244-251).
 
[43]     Me-Miansarii, Sedighi, M.Amidpour, Alizadeh, Mo-Miansari .Experimental and Thermodynamic Approach on Proton Exchange membrane fuel cell performance (J POWER SOURCES 2009 pages 356-361).
 
[44]     Khoshgoftar Manesh, M.Amidpour, Hamedi. Optimization of Coupling pressurized Water under Nuclear Reactors and Multi Stage Flash desalination plant (INT J ENERG RES 2009 pages77-99).
 
[45]     Sayyaadi, Hadaddi Amlashi, M.Amidpour.Multi-Objective optimization of a Vertical Ground Source Heat Pump Using Evolutionary Algorithm (ENERG CONVERS MANAGE 2009).
 
[46]     M.Mafi, S.M, M.Amidpour, Mousavi Naeynian. Behaviour study in Mixed Refrigerant Cycles Used in Oil Plants, (International Journal   of Energy Research submitted 2008).
 
[47]     Mafi, M.Amidpour,Mousavi Naeynian.Comparison of low temperature mixed refrigerant cycles for separation systems.(International Journal of Energy research2009 pages 358-377).
 
[48]     R. Salary, M.R. Jafarinasr, M.Amidpour, M. Kamalinejad. "Design of Oil Refinery Hydrogen Networks Using Process Integration Principles", (Iran. J. Chem. Chem. Eng., Volume 27, No. 4, 2008).
 
[49]     M.Mafi, S.M. Mousavi Naeynian, M.Amidpour. Exergy analysis of multistage cascade low temperature refrigeration systems used in olefin plants.)International Journal of Refrigeration, 2008 pages1-16).
 
[50]     M. Zamen, M.Amidpour, S.M. Soufari, Cost optimization of a solar humidification-dehumidification desalination unit using mathematical programming. (International Journal of Desalination, 2008).
 
[51]     M. Zamen, M.Amidpour, S.M. Soufari. Performance optimization of the humidification-dehumidification desalination process using mathematical programming. (International Journal of Desalination, 2008).
 
[52]     Shahani,Mahdavi, M.Amidpour.Fatigue analysis of crack growing rate and stress intensity factor for stress corrosion cracking in a pipeline system.(International Journal of Mechanical and Industrial Engineening 2/4/2008).
 
[53]     Akbarian, M.Amidpour,Shadaram.A new approach in pinch technology considering piping costs in total cost targeting for heat exchanger network.(Chemical Engineering Research and design 2008).
 
[54]     Shahani,Mahdavi, M.Amidpour. The relationship between fugacity and stress intensity factor for corrosive environment in presence of Hydrogen embrrittlement. (International Journal of Mechanical and Industrial Engineering 2/3/2008).
 
[55]     Khoshgoftar Manesh, M.Amidpour,Nasr. Application of process decomposition in multi-stream plate fin heat exchangers design to use in heat recovery networks. (CHEM ENG PROCESS 2007pp 941-954).
 
[56]     O.Pourali, M.Amidpour, M., Rashtchian. D.Time decomposition in batch process integration (2006 Chemical Engineering and Processing, 45, pp. 14-21).
 
[57]     Shahi, P H, M.Amidpour, M., Ahmadi Danesh. Generalization of decomposed integration methods for cost effective heat exchanger networks with multiple cost laws (2005 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 24 (1), pp. 7-19).
 
[58]     Polley, M.Amidpour. Don’t let the retrofit pinch pinch you. (Chemical Engineering Progress.2000).
 

[59]     M.Amidpour, Polley.Application of problem decomposination in process integration.(International of chemical Engineering research & design  -1997PP53-63).

 

[60]      اباذر وحدت آزاد، هادی غائبی، مجید عمیدپور- روش گرافیکی جدیدی مبتنی بر تکنولوژی پینچ( نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران1390).

[61]      مجید عمیدپور، اباذر وحدت آزاد- طراحی بهینه مبدل های پوسته و لوله یی با استفاده از نظریه ساختاری (نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک شریف دوره 3-27 شماره ی 2 ص 121-128 سال 1390).

[62]      علی بهبهانی نیا، مجید عمیدپور، بهرام تسلطی، پریسا بهبهانی نیا - تحلیل ریسک مالی سیستم های CHP در شرایط عدم قطعیت (مجله پژوهش های مدیریت شماره85 سال 1389).

[63]      مجید عمیدپور، اباذر وحدت آزاد- توسعه یک روش گرافیکی جدید مبتنی بر تکنولوژی پینچ جهت بهینه سازی شبکه های توزیع آب از دیدگاه مصرف انرژی( نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران دوره 29 شماره 4 سال 1389).

[64]      موسی مرآتی زمان، غلامرضا صالحی، مجید عمیدپور- آثار کلان زیست محیطی استفاده از خودروی هیبرید الکتریکی( ماهنامه علمی ترویجی بین المللی تازه های انرژی دوره3 شماره 22 سال 1389).

[65]      مجید عمیدپور، سوفاری - بررسی نقش اختلاط جریان ها در طراحی بهینه ی شبکه آب و انرژی( نشریه علمی پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی ایران دوره 28 شماره 2 سال 1388).

[66]      علی بهبهانی نیا، علی رضا فرشاد ، مهرزاد شمس، مجید عمیدپور-  تحلیل اگزرژی و بهینه سازی ترمواکونومیکی سیکل های توربین گازی همراه با تزریق بخار به داخل محفظه احتراق( نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک ایران دوره 11 شماره 15 سال 1388).

[67]      مجید عميدپور، صبوري شيرازي، جعفري نصر- الگوريتم جديد تجزيه سازي براي اصلاح شبکه مبدل هاي حرارتي.( نشريه علمی پژوهشی شيمي و مهندسي شيمي ايران دوره 27 شماره1 - سال 1387).

[68]      مجید عميدپور، پنجه شاهي، شريعتي نياسر- بهينه سازي انرژي در فرآيند تبديل گاز طبيعي به سوخت هاي مايع.(نشريه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژي محيط زيست.دوره دهم .شماره 4 - سال 1387).

[69]      خرم منش، مجید عمیدپور، بازارگان- مقایسه فنی و جایگزینی مبدل های پوسته و لوله با مبدل های حرارتی چند جریانی از نوع صفحه-  پره یی در شبکه بازیافت حرارتی ( مجله علمی پژوهشی شریف شماره46 صفحات 127-134  سال 1387).

[70]      مجید عمیدپور، امیرعلی دولتشاهی-  CNGیک فرصت جدید برای تجارت انرژی در جهان( ماهنامه علمی ترویجی اقتصاد انرژی شماره 105 و 106 سال 1387).

[71]      مجید عميدپور، کمالي­نژاد، سالاري-  بررسي اثر پمپ حرارتي در کاهش مصرف انرژي برج­هاي جدا ساز C2. (نشريه علمي- پژوهشي اميرکبير، دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي­تکنيک تهران)، سال هجدهم، شماره د- 67، گروه مهندسي پليمر، شيمي و نساجي، پاييز و زمستان 1386).

[72]      جعفري نصر، مجید عميدپور، سالاري-  مدل­سازي شبکه توزيع هيدروژن پالايشگاه­هاي نفت و بررسي راهکارهاي افزايش ميزان توليد هيدروژن"، (مجله علمی ترویجی فرآيند نو، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده­هاي نفتي ايران، سال دوم، شماره 8، صفحات 49-60، خرداد- تير 1386).

[73]      صبوري شيرازي، مجید عميدپور- مبدل هاي گرمايي قاب و صفحه اي چندجرياني.( نشريه تخصصي مبدل گرمايي- شماره اول 1385).

[74]      مجید عميدپور، سوفاري- تحليل همزمان مصرف آب و انرژي در فرآيندها با استفاده از برنامه ريزي رياضي.(نشريه علمی پژوهشی شيمي و مهندسي شيمي ايران.دوره 25. شماره3- سال 1385).

[75]      مجید عميدپور، پنجه شاهي، احمدي دانش- استفاده از روشهاي تجزيه کلي و جزيي در يکپارچه سازي شبکه مبدل هاي حرارتي مختلط با در نظرگرفتن عوامل اقتصادي.(نشريه دانشکده فني- جلد39-شماره2- صفحات 167- 181- سال1384).

[76]      پنجه شاهي، مجید عميدپور، مرادي- مدل ماليات اکسرژي نيروگاه.(نشريه انرژي ايران- شماره 25- سال1384).

[77]      مجید عميدپور، بياتي- روش جديد تحليل پينچ و اکسرژي جهت اصلاح فرآيند.(نشريه علمي تحقيقاتي برآيند-شماره 10- سال 1382).

[78]      رشتچيان، مجید عميدپور و گوگل- کاهش آب مصرفي و پساب توليدي در صنايع قند به روش آناليز گلوگاهي.(نشريه علمی پژوهشی شيمي و مهندسي شيمي ايران-شماره 2- سال 1380).

[79]      مجید عمیدپور، پنجه شاهی، شریعتی- بهینه سازی انرژی در فرآیند تبدیل گاز طبیعی به سوختهای مایع.(فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست سال 1380.)

[80]      مجید عميدپور، ذوقي و کثيري- طراحي شبکه مبدل هاي حرارتي با محدوديت در اتصال.(نشريه علمی پژوهشی شيمي و مهندسي شيمي ايران        شماره 1 - سال 1379).

[81]      مجید عميدپور، عظيمي، ذوقي، احمدپناه، حاجي تاروردي، دادخواه- بررسي پتانسيل صرفه جويي انرژي در صنعت قند و ارايه راهکارهاي کاهش آن با استفاده از فناوري پينچ.(نشريه علمی پژوهشی شيمي و مهندسي شيمي ايران- شماره 1و2 - سال 1379).

 

تاریخ به روز رسانی:
1391/08/09
تعداد بازدید:
5184
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.