آئین نامه اجرائی

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

(بخشنامه شماره2/28588 مورخ1374/12/19 دفتر وزارتی،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس به لحاظ اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخصیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی را صادر نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/27
تعداد بازدید:
12666