استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص قوز قرنیه توسط آقای دکتر تقی راد 9 دی ماه 1401
توسط آقای دکتر تقی راد 9 دی ماه 1401
استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص قوز قرنیه
توسط آقای دکتر تقی راد 9 دی ماه 1401
 
 
تاریخ:
1401/09/08
تعداد بازدید:
10113
منبع: