فرآیند پیشنهاد و انعقاد قرارداد

مقدمه 

دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه از سال 1375 در دانشگاه مشغول به فعالیت است. یکی از وظایف اصلی این دفتر، مدیریت اجرایی و حقوقی پروژه‌های مرتبط با حوزه صنعت تعریف شده است. سازمان‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌ی اساتید و ظرفیت‌های موجود در دانشگاه، نیاز‌های پژوهشی و تحقیقاتی خود را در زمینه‌های مختلف صنعتی و فناوری برطرف کنند. در همکاری دانشگاه و صنعت فعالیت‌های ذیل صورت می‌گیرد:

·         تنظیم جلسات کارشناسی فی‌مابین دانشگاه و صنعت شامل (دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خصوصی) به منظور تعیین محورهای همکاری و ارائه توانمندی‌ها و سوابق علمی پژوهشی دانشگاه

·         تنظیم چارچوب و روش همکاری دانشگاه و صنعت در قالب انعقاد قرارداد یا تفاهم‌نامه مشترک

·         ارائه پروپوزال‌‌های همکاری

·         انعقاد قرارداد

·         مدیریت و کنترل پروژه قراردادهای منعقده

انواع قراردادهای پژوهشی و فناورانه

·         نوع اول: صنایع نیازهای تحقیقاتی خود را به دانشگاه اعلام و پس از ارجاع به معاونین پژوهشی و فناوری دانشکده‌ها، اعضاء هیئت علمی ذیربط با هماهنگی معاونین پژوهشی و فناوری دانشکده‌ها، نسبت به ارائه پروپوزال اولیه به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه اقدام می‌نمایند. پیگیری امر تا حصول نتیجه توسط این دفتر انجام می‌پذیرد.

·         نوع دوم: اعضاء هیئت علمی دانشگاه با توجه به تخصص خود و زمینه‌های تحقیقاتی موردنظر اقدام به ارائه پیشنهاد پروژه‌ها نموده و این پیشنهادات به صورت رسمی از طریق دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی ذیربط ارسال و اقدامات بعدی تا حصول نتیجه انجام می‌پذیرد.

·         نوع سوم: اعضاء هیئت علمی به‌دلیل سابقه همکاری با صنعتی خاص و طی توافقات انجام پذیرفته موضوعات موردنظر صنعت را جهت اجرای تحقیقات موردنظر به دانشگاه آورده و قرارداد به منظور شروع و اجرای موضوع منعقد می‌شود.

·         نوع چهارم: اعضای هیئت علمی با توجه به تخصص خود در مناقصات مرتبط با هماهنگی این مدیریت و راهنمایی کارشناس مربوطه شرکت نموده و در صورت قبول شدن در مناقصه قراردادی بین صنعت و دانشگاه منعقد می‌شود.

·         نوع پنجم: معاونت پژوهشی و فناوری پس از مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد و با تشکیل کمیته‌‌های مشترک بین دانشگاه و یک سازمان و یا شرکت بزرگ، اقدام به امضای یک تفاهم‌نامه مشترک نموده و عملاٌ پس از انعقاد تفاهم‌نامه، دانشکده‍‌‌های مرتبط به تفکیک مورد بازدید کارفرمای مذکور قرارگرفته و در قالب کارگروه‌‌‌های تخصصی مختلف، پروژه‌‌های متنوعی تعریف و در قالب قراردادهای جداگانه‌ای بر اساس تفاهم‌نامه منعقده اجرا می‌‌شود.

مراحل ارسال پیشنهاد و انعقاد قرارداد

·         تنظیم پروپوزال توسط عضو هیئت علمی و ارائه آن به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه

·         ارائه پروپوزال به صنایع ذیربط از طریق دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه

·         پیگیری موضوع توسط عضو هیئت علمی و دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه تا زمان حصول نتیجه

·         دریافت پیش‌نویس قرارداد و بررسی آن از لحاظ مسایل اداری، حقوقی و مالی و انجام هماهنگی با عضو هیئت علمی و نمایندگان دستگاه کارفرما و در صورت لزوم برگزاری جلسات با آنها به منظور رفع اشکالات و ابهامات پیش نویس قرارداد و نهایی نمودن قرارداد. (در صورت عدم ارائه فرمت قرارداد توسط کارفرما، نمونه پیش نویس قرارداد (خلاصه و کامل) توسط دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی تدوین شده است.)

·         پاراف یا پیش امضای قرارداد (کلیه صفحات یک نسخه از قرارداد) توسط عضو هیئت علمی بمنظور تائید مفاد و قبول مسئولیت اجرای قرارداد توسط ایشان

·         پاراف یا پیش امضای قرارداد توسط معاون پژوهشی و فناوری یا ریاست دانشکده با هدف پذیرش دانشکده در خصوص همکاری با مجری نسبت به اجرای قرارداد

·         پاراف یا پیش امضای قرارداد توسط کارشناس مربوطه در دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه

·         پاراف یا پیش امضای قرارداد توسط مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه

·         امضای قرارداد توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه (در بعضی از موارد پاراف یا پیش‌امضای قرارداد توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه انجام و قرارداد توسط ریاست دانشگاه امضا می‌شود)

·         تهیه تضامین مورد نیاز قرارداد توسط دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه با درخواست کتبی مدیر اجرایی طرح (در صورتیکه دانشگاه ملزم به ارائه تضامین پیش‌پرداخت، حسن انجام تعهدات و تضمین کیفیت باشد، ضمانت‌نامه‌­های مذکور آماده و پس از پاراف توسط عضو هیئت علمی، ضمانت نامه رسمی معتبر توسط ریاست دانشگاه امضا و به دستگاه کارفرما ارسال می‌شود)

·         تهیه مدارک مورد نیاز پیوست قرارداد توسط دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه مانند کد اقتصادی، شناسه ملی (معادل اساسنامه)، صلاحیت پژوهشی

·         ارسال نسخ امضا شده قرارداد به دستگاه کارفرما و پیگیری ابلاغ قرارداد

مراحل انجام قرارداد

·         دریافت ابلاغ قرارداد و درج مشخصات قرارداد در سیستم گلستان پژوهشی

·         اعلام لیست همکاران اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت معرفی به کارفرما

·         انعقاد قرارداد داخلی فی‌مابین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و عضو هیئت علمی مجری پس از دریافت اولین پرداخت قرارداد (هدف از انعقاد این نوع قرارداد، مشخص نمودن نحوه پرداخت‌های مجری، نظارت دانشگاه بر نحوه پیشرفت قرارداد و متعهد نمودن مجری در اجرای مفاد فنی و رعایت برنامه زمان‌بندی قرارداد است)

·         ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی طرح (در پایان هر مرحله از قرارداد) به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه توسط عضو هیئت علمی (لازم به توضیح است که گزارش پیشرفت فنی طرح در هر مرحله از طرح می‌تواند توسط عضو هیئت علمی یا معاون پژوهشی و فناوری دانشکده به دستگاه کارفرما ارسال شود)

·         بررسی گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی طرح توسط دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه و ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی طرح به دستگاه کارفرما

·         اخذ پرداخت از دستگاه کارفرما و ارائه آن به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه

·         تهیه دستور پرداخت­‌های مربوط به قرارداد و ارسال آن به معاونت اداری و مالی دانشگاه

·         ارسال مستندات کنترل پروژه در انتهای هر ماه توسط عضو هیئت علمی به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه

·         تهیه متمم قرارداد (چنانچه در حین اجرای قرارداد نیاز به افزایش و یا کاهش حجم قرارداد، مدت و یا مبلغ آن باشد، متمم قرارداد و یا اصلاحیه‌­های دریافتی از کارفرما پس از امضاء توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه جهت امضای کارفرما عودت داده خواهد شد.)

·         تمدید ضمانت‌نامه‌های قرارداد

·         ارائه درخواست تسویه حساب نهایی توسط عضو هیئت علمی به معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

·         ارسال تسویه حساب نهایی، اخذ مفاصاحساب‌ها و عودت تضامین دانشگاه توسط معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به دستگاه کارفرما

·         تکمیل فرم مشخصات قراردادهای پژوهشی توسط عضو هیئت علمی و ارائه درخواست اعلام خاتمه قرارداد به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

·         اعلام رسمی خاتمه قرارداد و ارائه نامه خاتمه قرارداد به مجری پروژه و انتقال پروژه در سیستم کنترل پروژه از لیست قراردادهای جاری به خاتمه­‌یافته

مدارک مورد نیاز انعقاد قراردادهای پژوهشی 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/28
تعداد بازدید:
6890
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.