گزارش عملكرد دانشگاه از سال 1392 تا 1395
گزارش عملكرد دانشگاه از سال 1392 تا 1395

 
گزارش حاضر، عملكرد دانشگاه را به طور علمي با شاخص هاي استاندارد در حوزه هاي مختلف از جمله آموزش، پژوهش و فنّاوري، دانشجويي و فرهنگي، علم سنجي و همكاري هاي بين الملل ارزيابي كرده است. بسياري از شاخص هاي مورد استفاده در اين گزارش، برگرفته از شاخ صهاي معرّفي شده در نقشۀ جامع علمي كشور و مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. عاوه بر ارزيابي بر مبناي شاخ صهاي استاندارد، فهرستي از مهمترين اقدام ها و دستاوردهاي هر يك از بخش هاي سازماني دانشگاه به همراه شرح عملكرد حوزه هاي مختلف ارائه شده است.
 
 
تاریخ:
1396/08/13
تعداد بازدید:
4397
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.