چارت سازمانی


نقشه سایت ها
خدمات الكترونيك دانشگاه
خدمات الكترونيكي آموزشي گلستان
پيشخوان خدمات الكترونيك آموزشي گلستان
خدمات الكترونيكي پژوهشي گلستان
پيشخوان خدمات الكترونيك گلستان پژوهشي
خدمات الكترونيك اداري دانشگاه
خدمات الكترونيكي رفاهي دانشجويي
سامانه بيمه دانشگاه
سامانه فيش حقوقي
سامانه پيامك و اطلاع رساني
پيامهاي تلگرام
پروفايل اساتيد دانشگاه
وب سايت شخصي اساتيد
سامانه حضور غياب اساتيد
خدمات الكترونيك پورتال دانشگاه
خدمات الكترونيك ثبت نام ايميل و حساب كاربري دانشجو
تغيير رمز عبور و ايميل دوم دانشجويان
سامانه دروس
پايان نامه ها
آنتي ويروس
انتشارات-كتابفروشي
آموزش مجازي
سامانه مديريت پارك و مركز رشد وندا
سامانه تجهيزات آزمايشگاهي
سامانه سرقت ادبي
سامانه كنفرانس (Adobe Connect)
خدمات پست الكترونيك دانشگاه
ايميل اساتيد
ايمل كارمندان
ايميل دانشجويان (Email)
ايميل دانشجويان (Mail)
ايميل دانشجويان(Dena)
ايميل دانشجويان (Sina)
سازمان مركزي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
معاونت بين الملل
مديريت فرهنگي اجتماعي
فرم هاي اردو
فرم نشريات
فرم درخواست مجوز فعاليت تشكلها
فرم درخواست مجوز برنامه كانونها
فرم درخواست مجوز برنامه انجمن هاي علمي
فرم درخواست كانديد شدن جهت انجمن علمي
فرم درخواست برنامه تشكلها
فرم ثبت مشخصات نشريات
فرم درخواست هزينه نشريات
فرم ثبت فعاليت هاي ديني و قرآني
ثبت نام انتخابات شوراي فرهنگي خوابگاهها
معاونت دانشجويي
اداره تربيت بدني
اداره خوابگاه ها
اداره رفاه دانشجويي
اداره تغذيه
مركز بهداشت
مشاوره
معاونت آموزشي
آموزش كارشناسي
تحصيلات تكميلي
فرم هاي مقطع دكتري
استعدادهاي درخشان
مديريت برنامه ريزي آموزشي
معاونت پژوهشي
كتابخانه سازمان مركزي
اداره انتشارات
نشريات دانشگاه
ارتباط با صنعت
توسعه پژوهش
مركز فناوري اطلاعات
سرويس پردازش موازي
پژوهشكده سامانه هاي فضايي
پژوهشكده فناوري اطلاعات
مركز كارآفريني
مركز رشد فناوري
جشنواره نوآوري و كسب و كار خواجه نصير
معاونت اداري مالي
امور مالي
امور اداري
دفتر فني و طرح هاي عمراني
صندوق رفاه هيات علمي
دفتر طرح و برنامه
روابط عمومي
اداره شاهد و ايثارگر
هيات مميزه
هيأت اجرائي جذب
نظارت و ارزيابي
آموزش الكترونيكي
انجمن علمي دانشجويان آموزش الكترونيكي
دوره هاي آزاد و كوتاه مدت
شركت تعاوني مصرف كاركنان
بسيج اساتيد
بسيج كاركنان
اداره حراست
بازنشستگان
بنياد خواجه نصير طوسي
بنياد خيرين دانشگاه
دفتر نهاد رهبري
پرديس ين الملل چند گرايشي
دانش آموختگان
انجمن دانش آموختگان
فرم عضويت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه
شغل فارغ التحصيلان
فرم اخذ اطلاعات شغلي
بانك دانش آموختگان
دانشكده مهندسي عمران
آموزش دانشكده مهندسي عمران
پژوهش دانشكده مهندسي عمران
كتابخانه دانشكده مهندسي عمران
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي عمران
آموزش دوره هاي نظام مهندسي
مركز تحقيقات زير ساختهاي صنعت حمل و نقل كشور
آزمايشگاه مدلهاي هيدروليكي
آزمايشگاه محاسبات عددي
آزمايشگاه سازه
آزمايشگاه هيدروليك و مكانيك سيالات
مركز كامپيوتر دانشكده عمران
دانشكده مهندسي صنايع
آموزش دانشكده مهندسي صنايع
پژوهش دانشكده مهندسي صنايع
كتابخانه دانشكده مهندسي صنايع
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي صنايع
گروه تحقيقاتي داده كاوي
آزمايشگاه SIRLab
دانشكده مهندسي مكانيك
آموزش دانشكده مهندسي مكانيك
پژوهش دانشكده مهندسي مكانيك
كتابخانه دانشكده مهندسي مكانيك
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي مكانيك
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي مكانيك
مدير گروهها
گروه ساخت و توليد
گروه حرارت و سيالات
گروه طراحي جامدات
گروه خودرو
گروه سيستم هاي انرژي
مكاترونيك-مكانيك
اساتيد مكانيك
مديريت فرهنگي دانشكده مكانيك
دفتر نهاد دانشكده مهندسي مكانيك
مركز مشاوره دانشكده مهندسي مكانيك
انجمن علمي دانشكده مهندسي مكانيك
كانونهاي فرهنگي دانشكده مهندسي مكانيك
مركز تحقيقات سيستمهاي پيشرفته خودرو
مركز طراحي و ساخت كوره هاي پيشرفته
آزمايشگاه انتگراسيون انرژي و فرآيند
آزمايشگاه مكانيك انفجار و شكل دهي نوين
آزمايشگاه ماشينكاريهاي پيشرفته
آزمايشگاه doslab
آزمايشگاه انتقال حرارت
آزمايشگاه سيستم هاي پيشرفته كنترلي خودرو
آز ميكروسكوپ الكتروني
آزمايشگاه سيالات
ويژن زيرو
كارگاه نمونه سازي
Competition
دانشكده مهندسي برق
آموزش دانشكده مهندسي برق
پژوهش دانشكده مهندسي برق
كتابخانه دانشكده مهندسي برق
مركز كامپيوتر دانشكده مهندسي برق
موزه دانشكده مهندسي برق
گروه مهندسي پزشكي
گروه مهندسي الكترونيك
گروه مهندسي مخابرات
گروه مهندسي قدرت
گروه مهندسي كنترل
گروه مهندسي مكاترونيك
قطب الكترومغناطيس
قطب كنترل صنعتي
همايش CP-ICT
مركز پژوهش و فناوري دانشكده برق
گروه پژوهشي APAC
كارگاه برق
آزمايشگاه پردازش سيگنالهاي ديجيتال DSP
آزمايشگاه كنترل توان راكتيو و ادوات FACTS
آزمايشگاه تحقيقاتي رادار
آزمايشگاه سيستم هاي كنترل پيشرفته ACSL
آزمايشگاه بينايي ماشين و پردازش تصاوير پزشكي
آزمايشگاه اندازه گيري بيومديكال
آزمايشگاه مدارهاي فركانس بالا
آزمايشگاه كنترل صنعتي (PLC)
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه ماشين الكتريكي 1 , 2
آزمايشگاه مدارهاي ميكروالكترونيك
آزمايشگاه سيستم هاي كنترل خطي
آزمايشگاه الكترونيك 1 و 2
آزمايشگاه الكترونيك 3
آزمايشگاه مدارهاي پالس و ديجيتال
آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 1
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي و اندازه گيري
آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي
آزمايشگاه پژوهشي خواص الكترونيكي مواد
آزمايشگاه تحليل سيستمهاي قدرت
آزمايشگاه اف پي جي ا
آزمايشگاه ريز موج
آزمايشگاه آنتن
آزمايشگاه مخابرات نوري
آزمايشگاه پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال DSP
آزمايشگاه رله و محافظت
آزمايشگاه عايق‌ها و فشارقوي
آزمايشگاه كنترل فرآيند
آزمايشگاه ابزاردقيق
آزمايشگاه ماشين‌هاي مخصوص
آزمايشگاه ماشين‌هاي الكتريكي مخصوص
آزمايشگاه سنجش كيفيت ترمينال‌هاي بدون سيم
آزمايشگاه مخابرات ديجيتال
آزمايشگاه سيستم‌هاي مخابراتي
آزمايشگاه مدار مخابراتي
آزمايشگاه كنترل ديجيتال و غير خطي
آزمايشگاه ARAS
آزمايشگاه آموزشي فيزيك
آزمايشگاه ادوات نيمه هادي
آزمايشگاه آموزشي مكاترونيك
آزمايشگاه پژوهشي مركز محاسبات ميكروالكترونيك
آزمايشگاه الكترونيك ارگانيكي
آزمايشگاه پژوهشي الكترونيك قدرت
آزمايشگاه محركه هاي الكتريكي
آزمايشگاه پيل سوختي و BPLC
آزمايشگاه آموزشي - پژوهشي كنترل كامپيوتري
آزمايشگاه مدلسازي و شناسايي سيستم ها
آزمايشگاه مهندسي سيستم ها و مطالعات شناخت
آزمايشگاه شناسه و رمز
آزمايشگاه سيستم هاي طيف گسترده
آزمايشگاه مخابرات پهن و پردازش سيگنال
آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي
آزمايشگاه فناوري هاي نوين راداري
آزمايشگاه تشخيص و شناسايي خطا
آزمايشگاه اندام هاي مصنوعي بيوالكتريك
تيم رباتيك ارس
پژوهشكده بهره وري صنعت نفت
انجمن دانشجويي رمز
آزمايشگاه پژوهشي پردازش صوت و گفتار
دانشكده مهندسي هوافضا
آموزش دانشكده مهندسي هوافضا
پژوهش دانشكده مهندسي هوافضا
كتابخانه هوافضا
انجمن علمي دانشكده مهندسي هوافضا
قطب طراحي و شبيه سازي سامانه هاي فضايي
آزمايشگاه آئروديناميك
دانشكده مهندسي كامپيوتر
آموزش دانشكده مهندسي كامپيوتر
پژوهش دانشكده مهندسي كامپيوتر
انجمن علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر
گروه هوش مصنوعي
گروه معماري سيستم هاي كامپيوتري
گروه نرم افزار
گروه شبكه هاي كامپيوتري
پردازش سريع دانشكده مهندسي كامپيوتر
آزمايشگاه ريزپردازنده
آزمايشگاه سيستم عامل
آزمايشگاه پايگاه داده
آزمايشگاه كامپيوتر
آزمايشگاه پردازش هوشمند اطلاعات و تست نرم افزار
آزمايشگاه مدار واسط
آزمايشگاه شبكه كامپيوتري
آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال
آزمايشگاه سيستم هاي چندرسانه اي
دانشكده مهندسي ژئودزي و ژئوماتيك
قطب فناوري اطلاعات مكاني
آزماايشگاه هاي ژئوماتيك
پژوهشكده سنجش از راه دور
nanoday International symposium
دانشكده مهندسي و علم مواد
آموزش دانشكده مهندسي و علم مواد
پژوهش دانشكده مهندسي و علم مواد
كتابخانه دانشكده مهندسي و علم مواد
ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي و علم مواد
انجمن علمي دانشكده مهندسي و علم مواد
آزمايشگاه مركزي دانشكده مهندسي و علم مواد
دانشكده رياضي
آموزش دانشكده رياضي
پژوهش دانشكده رياضي
كتابخانه پرديس علوم
محاسبات علمي و بهينه سازي مهندسي سيستم
دانشكده شيمي
گروه شيمي معدني
گروه شيمي آلي
گروه شيمي فيزيك
گروه شيمي تجزيه
گروه شيمي دارويي
كتابخانه پرديس علوم
دانشكده فيزيك
سايت جامع آموزشي geant4
كتابخانه پرديس علوم
مركز آموزشهاي عمومي
همايش ها، كنفرانس ها و سمينار هاي دانشگاه
همايش هاي دانشگاه
مركز آموزش و صلاحيت سنجي رانندگان
دوره هاي كوتاه مدت آموزشي آزاد-بخش آموزشي
شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران
پنجمين همايش بين المللي آموزش مهندسي ايران
بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق ايران
دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني
International workshop on Integral Equations & Mat
سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع
Copula
K. N. Toosi University of Technology
OISC
RAIRO
Central Library
Sport
Faculty of Civil Enginering
NTIRC
Faculty of Industrial Enginering
IE-Datamining
Faculty of Electrical Enginering
IEEE
Nasir Museum
Center of Research and Technology
ACSL Laboratory
Biomedical Laboratory
Inteligents system laboratory
Power System Laboratory
Energy Management Systems Laboratory
Faculty of Mechanical Enginering
Center of Design and Manufacturingof Advanced Furn
Advanced Vehicle Control Systems Lab
Faculty of Aero Space Enginering
Faculty of Computer Enginering
Operating System Lab
Database Lab
Computer Lab
Interface Circuit Lab
Microprocessor Lab
Computer Network Lab
Digital Electronics Lab
Multimedia systems Lab
Intelligent Processing of Information and softwa
Faculty of Geodesy and Geomatics Enginering
JKIP
Faculty of Materials Enginering
Faculty of Chemistry
Faculty of Mathematics
Scope
Faculty of Physics
General Science
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.