جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین رجبی گورندانی روز دوشنبه 1401/11/24 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر حسین رجبی گورندانی با عنوان"مدلسازی توسعه افقی و عمودی شهری با استفاده از خودکاره سلولی قطعه مبنا " با راهنمایی جناب آقای دکتر محمد کریمی روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/23
تعداد بازدید:
917
منبع: