جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد طبسی روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد طبسی با عنوان"مدلسازی مکانی گسترش Covid-19 و ارزیابی سناریوهای کنترل آن توسط عامل" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی اصغر آل شیخ روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/11
تعداد بازدید:
182
منبع: