جلسه دفاع از رساله دکتری خانم طاهره قائمی راد روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری خانم طاهره قائمی راد با عنوان"مدلسازی مکانی اثرات تغییر کاربری اراضی  شهری  بر روی  عدالت فضایی" با راهنمایی جناب آقای دکتر عباس علیمحمدی سراب روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 راس ساعت  13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/11/11
تعداد بازدید:
523
منبع: