جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد هادی نیک سرشت روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 13:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد هادی نیک سرشت با عنوان"بهبود نتایج مثلث بندی هوایی در فتوگرامتری پهپاد مبنا با در نظر گرفتن دقت نقاط گرهی" با راهنمایی جناب آقای دکتر مسعود ورشوساز روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 راس ساعت 13:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/21
تعداد بازدید:
361
منبع: