جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن عبدالهی روز چهارشنبه 1401/06/30 راس ساعت 12:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن عبدالهی با عنوان"بررسی تاثیر دما،رطوبت و مدل رقومی زمین در طبقه بندی حوزه های آب و هوایی محلی بافت های مختلف شهری با استفاده از داده های سنجش از دوری" با راهنمایی جناب آقای دکتر علی محمد زاده روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 12:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
108
منبع: