جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی ربیع پور روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 10:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی ربیع پور با عنوان"ارزیابی دسترسی به کاربری های کلیدی  بر اساس حالت سفر و ویژگی های  اقتصادی-اجتماعی" با راهنمایی جناب آقای دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی روز چهار شنبه مورخ 1401/06/30 راس ساعت 10:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
74
منبع: