جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا فراهانی روز چهار شنبه مورخ 1401/06/23 راس ساعت 14:00
دفاع
بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا فراهانی با عنوان"مدلسازی مکانی عوامل موثر بر حواس بیرونی برای هوشمند سازی محیط شهری" با راهنمایی جناب آقای دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی روز چهار شنبه مورخ 1401/06/23 راس ساعت 14:00 در محل دانشکده نقشه برداری برگزار میگردد.
تاریخ:
1401/06/16
تعداد بازدید:
108
منبع: