دستورالعمل اجرايي

 

نشريات دانشگاهي حوزه‌اي از فعاليت هاي فرهنگي است كه در زمينه انتشار مطبوعات فعاليت مي كند. اين فعاليتها تحت نظارت مديريت فرهنگي دانشگاه سازماندهي شده و مديريت فرهنگي در چارچوب قوانين و در حدود اختيارات و امكانات خويش مي كوشد تا از نشريات دانشگاهي حمايت نمايد. دانشجويان عزيز و اعضاء محترم هيئت علمي در دانشگاه مي توانند طبق مقررات براي انتشار نشريه ي مورد نظر خويش، درخواست خود را با تكميل فرم درخواست مجوز نشريه به مديريت فرهنگي ارائه نمايند   از آنجائيكه انتشار مطبوعات دانشجويي امري سنگين و وقت گير است و بعضاً براي برخي دانشجويان فعاليتي نو محسوب مي‌شود، لذا از كليه دانشجويان متقاضي انتشار نشريه خواهشمند است قبل از شروع به كار از كليه قوانين و آيين نامه ها و دستورالعملها مطلع شده و جهت رعايت آنها تلاش نمائيد. مديريت فرهنگي مفتخر است كه در زمينه‌ي نشريات دانشگاهي خدمتگزار دانشگاهيان فرهيخته‌ي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي باشد  

دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

مقدمه 

به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها ، نهادينه ساختن فضاي آزادانديشي، نقد و گفت‌و‌گوي سازنده و تأكيد بر حق آزادي بيان، همچنين ايجاد فرصت‌هاي فراگيري مهارت هاي روزنامه‌نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، و براساس ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه 540 مورخ 26/3/83 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به شرح ذيل به تصويب مي‌رسد:

بخش اول: تعاريف و كليات

ماده 1ـ مطابق بند 1 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، كليه نشرياتي كه به صورت ادواري، گاهنامه يا تك شماره، نيز نشريات الكترونيكي كه با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر يك از دانشجويان، تشكل‌ها و نهادهاي دانشگاهي، استادان و اعضاي هيئت علمي يا گروهي از ايشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزيع مي‌شوند، نشريه دانشگاهي محسوب و تحت شمول اين دستورالعمل قرار مي‌گيرند.

تبصره 1ـ عنوان‌هاي فرهنگي و اجتماعي، زمينه‌هاي عقيدتي، صنفي و رفاهي، خبري و طنز را نيز در برمي‌گيرند. 

تبصره 2ـ نشريات علمي كه توسط اعضاي هيئت علمي، دانشجويان، تشكل‌هاي دانشجويي يا انجمن‌هاي علمي دانشجويي منتشر مي‌شوند مشمول اين آيين‌نامه هستند.

تبصره 3ـ نشريات دانشگاهي مي‌توانند ويژه‌نامه‌هايي به مناسبت‌هاي مختلف منتشر كنند.

تبصره 4ـ وبلاگ‌ها و سايت‌هاي شخصي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي كه از نشان دانشگاه يا تشكل‌هاي دانشگاه استفاده نمي‌كنند از شمول اين آيين‌نامه خارج‌اند.

تبصره 5ـ پرديس‌هاي دانشگاهي، خوابگاهها، بيمارستان‌هاي آموزشي، مراكز بهداشتي‌ـ درماني و اردوگاهها در حكم محدوده دانشگاه محسوب مي‌شوند و توزيع نشريات دانشگاهي در خارج از محدوده دانشگاهها، منوط به كسب مجوز از مراجع ذيربط است.

تبصره 6ـ علاوه بر توزيع نشريات دانشگاهي در محل دفتر نشريه يا دفتر تشكل (اعم از تشكل‌هاي اسلامي، شوراهاي صنفي، انجمن‌هاي علمي، كانون‌هاي فرهنگي و...) يا دستگاه صاحب امتياز نشريه، دانشگاهها موظف به تعيين محل‌هايي مناسب در داخل محدوده دانشگاه (براساس تعريف تبصره 5) براي توزيع نشريات دانشگاهي مي‌باشند. توزيع نشريات در خارج از اين مكان‌ها تخلف محسوب مي‌شود.

ماده 2ـ منظور از دانشگاه در اين دستورالعمل كليه دانشگاه‌ها، مراكز آموزش عالي و مراكز و واحدهاي مرتبط دانشگاهي و واحدهاي دانشگاهي است.

تبصره‌ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي از اين پس در اين دستورالعمل به اختصار «دستگاه» ناميده مي‌شوند.

ماده 3ـ كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

براساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميته‌اي تحت عنوان «كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي»‌ـ كه در اين دستورالعمل به اختصار «كميته ناظر» ناميده مي‌شود‌‌ـ زير نظر «شوراي فرهنگي دانشگاه» تشكيل مي‌شود.

ماده 4ـ تركيب كميته ناظر به شرح زير است:

1ـ معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)

2ـ نماينده تام‌الاختيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

3ـ يك حقوق‌دان به انتخاب رئيس دانشگاه

4ـ سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه

5ـ مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)

6ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه كه يك نفر از ايشان عضو علي‌البدل محسوب مي‌شود.

تبصره 1ـ دانشگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا انتخابات نمايندگان مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته مي‌تواند بدون حضور نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي تشكيل شود.

تبصره 2ـ شيوه‌نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي توسط شوراي مركزي ناظر هر دستگاه (ماده 8)تصويب خواهد شد.

تبصره 3ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظر نسبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كند.

تبصره 4ـ اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك سال با ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب مي‌شوند.

تبصره 5ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو كميته ناظر بر اساس شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظر، شرايط عضويت در كميته ناظر را از دست بدهد عضو علي‌البدل جايگزين وي خواهد شد.

تبصره 6ـ دبيرخانه كميته ناظر در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مستقر و با مسئوليت دبير، متولي انجام امور اداري و اجرايي كميته ناظر است.

ماده 5‌ـ جلسات كميته ناظر ماهانه يكبار با دعوت مكتوب از كليه اعضا تشكيل مي‌شود. جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي داراي حق رأي، رسمي است و مصوبات آن نيز با رأي اكثريت معتبر است. ضروري است دعوتنامه اعضاي جلسه حداقل سه روز پيش از موعد جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبير كميته ارسال شود.

تبصره 1ـ در صورتي كه هر يك از اعضا، شاكي خصوصي يا مشتكي‌عنه باشد، در زمان رسيدگي به شكايت مطروحه، حق رأي نخواهد داشت.

تبصره 2ـ دبيرخانه كميته ناظر موظف است صورتجلسات كميته را به طور مرتب به دبيرخانه شوراي مركزي ناظر هر دستگاه ارسال كند.

تبصره 3ـ در موارد خاص بنا به نظر رئيس كميته، جلسة ويژه مي‌تواند با دعوت شفاهي يا كتبي وي از اعضاي جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معمول به صورت فوق‌العاده و فوري (حتي در همان روز) تشكيل شود.

ماده 6 ـ وظايف كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي به شرح زير است:

1ـ بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم اين دستورالعمل

2ـ نظارت بر عملكرد نشريات دانشگاهي و تذكر اوليه در صورت لزوم

3ـ رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق بخش 6 اين دستورالعمل

4ـ نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل، مصوبات و شيوه‌نامه‌هاي شوراي مركزي ناظر

5ـ بررسي محتوایی نشريات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال نتایج آن به شوراي مركزي ناظر

6ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشجويي اعم از صاحبان امتياز، مديران مسئول، سردبيران و ساير عوامل اجرايي بر اساس برنامه آموزشي شوراي مركزي ناظر

ماده 7ـ شوراي فرهنگي هر دانشگاه مرجع تجديد نظر در تصميمات و آراي كميته ناظر همان دانشگاه است.

ماده 8‌ـ براساس بند 4 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دستگاه شورايي با عنوان «شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي» كه در اين دستورالعمل به اختصار «شوراي مركزي ناظر» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده 9ـ تركيب شوراي مركزي ناظر به شرح زير است:

1ـ معاون فرهنگي دستگاه متبوع (رئيس شورا)

2ـ معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

3ـ معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها يا نماينده تام‌الاختيار رئيس نهاد

4ـ يك نفر حقوق‌دان به انتخاب معاون فرهنگي دستگاه متبوع

5ـ مديركل امور فرهنگي دستگاه متبوع (دبير شورا)

6ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاههاي كشور كه يك نفر از آنها عضو علي‌البدل محسوب مي‌شود.

تبصره 1ـ در صورت نبودن پست معاون فرهنگي يا مديركل امور فرهنگي يا عناوين مشابه انتخاب رئيس و دبير شورا بر عهده رئيس دستگاه و در سطح معاونان و مديران كل دستگاه مي‌باشد.

تبصره 2ـ دبير شورا طبق شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظر، نسبت به برگزاري انتخابات نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي جهت عضويت در شوراي مركزي ناظر اقدام خواهد كرد.

تبصره 3ـ اعضاي انتخابي شوراي مركزي ناظر براي مدت يك سال با ابلاغ رئيس شورا انتخاب مي‌شوند.

تبصره 4ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو شوراي مركزي ناظر شرايط عضويت در شورا راـ براساس شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظرـ از دست بدهد عضو علي‌البدل جايگزين وي خواهد شد. مسئوليت تشخيص استمرار شرايط عضويت نماينده مديران مسئول بر عهده دبير شوراست.

تبصره 5ـ دبيرخانه شوراي مركزي ناظر در اداره كل امور فرهنگي وزارت يا دستگاه متبوع يا عناوين مشابه مستقر و دبير شوراي مركزي ناظر متولي انجام امور اداري و اجرايي شورا است.

ماده 10ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي ناظر به شرح زير است:

          1ـ سياستگذاري در حوزه كلان نشريات دانشگاهي

2ـ رسيدگي به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشريات دانشگاهي

3ـ تجديد نظر در تصميمات شوراي فرهنگي دانشگاه در خصوص نشريات دانشگاهي

4ـ رسيدگي به اعتراضات ناشي از تصميمات و عملكرد شوراي فرهنگي دانشگاه در زمينه نشريات دانشگاهي

5ـ تدوين شيوه‌نامه‌هاي اجرايي

6ـ تفسير مفاد دستورالعمل حاضر

7ـ نظارت بر عملكرد كميته‌هاي ناظر بر نشريات دانشگاهها

8ـ ايجاد وحدت رويه بين كميته‌هاي ناظر دانشگاهها

9ـ تدوين برنامه آموزشي براي متقاضيان نشريات دانشگاهي

10ـ اخذ و بررسي نتايج گزارش محتوایی نشريات دانشگاهی از كميته‌هاي ناظر و ارائه آن به رییس دستگاه

تبصره‌ـ مصوبات شوراي مركزي ناظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 11ـ جلسات شوراي مركزي ناظر حداقل هر 2 ماه يك بار با دعوت مكتوب از كليه اعضا يك هفته قبل از زمان جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبير شورا تشكيل مي‌شود و جلسات با حضور حداقل 5 تن از اعضاي داراي حق رأي، رسمي و مصوبات آن با رأي اكثريت معتبر است.

بخش دوم: نحوه درخواست مجوز و شرايط انتشار نشريات دانشگاهي

ماده 12ـ متقاضي امتياز انتشار نشريه دانشگاهي بايد درخواست كتبي خود را با اعلام مشخصات خود و مدير مسئول، سردبير، نام نشريه، زمينه و ترتيب انتشار (موضوع ماده 1) به انضمام تصريح به پايبندي به قانون اساسي، قوانين موضوعه و اين دستورالعمل، به دبيرخانه كميته ناظر طبق فرم پيوست شماره 1 تسليم كند.

تبصره‌‌ 1ـ زمينه انتشار نشريه‌اي كه صاحب امتياز آن شخص حقوقي است نبايد مغايرتي با اساسنامه آن تشكل يا نهاد داشته باشد.

تبصره 2ـ نشريات دانشجويي موظفند صرفاً در زمينه‌هايي كه مجوز اخذ كرده‌اند به فعاليت بپردازند.

تبصره 3ـ متقاضي امتياز انتشار گاهنامه بايد حداقل و حداكثر زمان انتشار نشريه خود را در درخواست كتبي خود مشخص نمايد.

ماده 13ـ متقاضي امتياز نشريه بايد داراي شرايط زير باشد:

1‌ـ يكي از دانشجويان يا اعضاي هيأت علمي به عنوان شخص حقيقي يا تشكل، نهاد، انجمن، كانون، يا يكي از بخش‌هاي دانشگاه يا هر شخص حقوقي ديگر در دانشگاه

2ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر در مورد دانشجويان و انفصال موقت از خدمت در مورد اعضاي هيأت علمي

تبصره 1ـ افراد مشمول بند 2 پس از يك سال از تاريخ اتمام محروميت مي‌توانند به عنوان صاحب امتياز نشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت محكوميت مجدد به طور دائم محروم مي‌شوند.

تبصره 2ـ در صورتي كه صاحب امتياز يكي از شرايط فوق را از دست بدهد، ظرف يك ماه پس از ابلاغ كميته ناظر مي‌تواند درخواست انتقال امتياز نشريه را به شخص واجد شرايط ديگر به كميته ناظر ارسال كند، در غير اين‌ صورت امتياز نشريه لغو مي‌شود. كميته ناظر موظف است ظرف مدت 2 هفته از تاريخ وصول درخواست متقاضي، نظر خود را اعلام كند.

ماده 14ـ شرايط مدير مسئول به شرح زير است:

1ـ دانشجو بودن يا عضويت در هيأت علمي يا مدير يكي از واحدهاي اداري همان دانشگاه

2‌ـ عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر در مورد دانشجويان، انفصال موقت از خدمت در مورد اعضاي هيأت علمي و عدم محكوميت منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر در كميته تخلفات اداري براي كاركنان.

3ـ عدم سابقه مشروطي براي دو نيم‌سال متوالي يا سه نيم سال متناوب براي دانشجويان در هنگام معرفي به عنوان مدير مسئول.

4ـ گذراندن دو نيم‌سال تحصيلي و حداقل 28 واحد درسي (دوره‌هاي كارداني و كارشناسي). دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري از شمول اين بند مستثني هستند.

5- عدم شهرت به فساد اخلاق.

تبصره 1 ـ شهرت به فساد اخلاق صرفاً با اجماع كلية اعضاي كميته ناظر قابل احراز است.

تبصره 2ـ مدير واحد اداري فقط مي‌تواند مدير مسئول نشريه اداره متبوع خود باشد.

تبصره 3‌ـ افراد مشمول بند 2 پس از يك سال از تاريخ اتمام محروميت مي‌توانند به عنوان مدير مسئول نشريات دانشگاهي فعاليت كنند و در صورت محكوميت مجدد اين افراد به طور دائم محروم مي‌شوند.

تبصره 4ـ در صورتي كه مدير مسئول يكي از شرايط را از دست بدهد، صاحب امتياز موظف است ظرف يك ماه مدير مسئول جديد را به كميته ناظر معرفي كند، در غير اين صورت امتياز نشريه لغو مي‌شود. كميته ناظر موظف است ظرف مدت 2 هفته در اين خصوص اعلام نظر كند.

تبصره 5ـ سردبير نشريه بايد كليه شرايط فوق را دارا باشد.

ماده 15ـ انتشار نخستين شماره نشريه منوط به طي دوره آموزشي و اخذ گواهي پايان دوره توسط صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير براساس برنامه آموزشي مصوب شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي است.

تبصره‌ـ هر كميته ناظر موظف است در هر نيم سال تحصيلي حداقل دو دوره آموزشي براساس برنامه آموزشي مصوب شوراي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي آن دستگاه برگزار كند.

ماده 16ـ هيچ‌كس نمي‌تواند در زمان واحد صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير بيش از يك نشريه باشد.

ماده 17ـ در صورتي كه تقاضانامه‌ها ناقص يا متقاضيان امتياز يا مديران مسئول نشريات فاقد شرايط مقرر در اين دستورالعمل باشند كميته ناظر موظف است مراتب را به صورت مكتوب و با استناد به دلايل و مدارك لازم حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ دريافت و ثبت درخواست به متقاضيان اعلام كند.

ماده 18ـ درج شناسنامه نشريه شامل زمينه نشر، نام صاحب امتياز، مدير مسئول، سردبير يا شوراي سردبيري دانشگاه صادر كننده مجوز، شماره، تاريخ انتشار و دوره نشر در هر شماره نشريه الزامي است.

ماده 19ـ چنانچه صاحب امتياز نشريه‌اي متقاضي توزيع آن در ساير دانشگاهها باشد ‌بايد تقاضاي خود را با ذكر محدوده توزيع به كميته ناظر دانشگاه تسليم كند. كميته ناظر دانشگاه در صورت موافقت، موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول، درخواست را جهت اعلام نظر نهايي به کمیته ناظر دانشگاه مقصد ارسال کند. شوراي مركزي ناظر موظف است پس از اعلام نظر دانشگاه مقصد ظرف دو ماه نسبت به درخواست مزبور اعلام نظر كند.

تبصره 1ـ در صورت عدم موافقت كميته ناظر دانشگاه، متقاضي مي‌تواند اعتراض خود را به شوراي مركزي ناظر اعلام كند.

تبصره 2ـ نظارت و رسيدگي به تخلفات يا شكايات اين نشريات بر عهده كميته ناظر دانشگاه صادر كننده مجوز (دانشگاه مبدأ) است.

ماده 20ـ اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي دانشگاهي، مجامع فرهنگي و شورا‌هاي صنفي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه در بيش از يك دانشگاه فعاليت داشته و متقاضي انتشار نشريه باشند مي‌توانند درخواست خود را به شوراي مركزي دستگاه مربوطه اعلام كنند. نظارت و رسيدگي به شكايات و تخلفات اين‌گونه نشريات بر عهده شوراي مركزي ناظر است.

تبصره‌ـ شرايط ناظر بر صدور مجوز، صاحب امتياز و مدير مسئول و سردبير اين‌گونه نشريات تابع اين دستورالعمل است.

ماده 21ـ كميته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرايط قانوني انتشار نشريه، حداكثر ظرف 20 روز نسبت به صدور مجوز اقدام كند.

ماده 22ـ در صورتي كه كميته ناظر با صدور مجوز نشريه مخالفت كند يا ظرف 20 روز نسبت به صدور مجوز با اعلام كتبي دلايل عدم موافقت، اقدام نكند، متقاضي مي‌تواند اعتراض خود را به صورت مكتوب به شوراي فرهنگي دانشگاه اعلام كند. شوراي فرهنگي موظف است ظرف 30 روز موضوع اعتراض را بررسي و اعلام‌نظر كند.

ماده 23ـ مسئوليت كليه مطالب مندرج در نشريه به عهده مدير مسئول است و وي موظف است سه نسخه از هر شماره را بلافاصله پس از انتشار به دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه تحويل دهد.

تبصره‌ـ دبيرخانه كميته ناظر دانشگاه موظف است دو نسخه از نشريه را به دبيرخانه شوراي مركزي ناظر ارسال كند.

ماده 24ـ در صورتي كه صاحب امتياز ظرف مدت حداكثر شش ماه از زمان صدور مجوز پس از اخطار كتبي و مهلت يك ماهه اقدام به انتشار نشريه نكند، مجوز صادره از اعتبار ساقط است.

ماده 25ـ نشريات موظفند توالي انتشار مندرج در امتياز خود را رعايت كنند. در غير اين صورت پس از سه مرحله متوالي عدم انتشار، صاحب امتياز براي پاسخگويي به كميته ناظر احضار و در صورت عدم ارائه دلايل قانع كننده، مجوز نشريه لغو مي‌شود.

ماده 26ـ  صاحب امتياز مي‌تواند درخواست خود را مبني بر انتقال امتياز نشريه به ديگري يا تغيير مشخصات ذكر شده در فرم درخواست مجوز نشريه (اعم از مدير مسئول، نام نشريه، دوره انتشار و زمينه انتشار) به كميته ناظر ارائه كند و كميته ناظر موظف است ظرف يك ماه مراتب موافقت يا عدم موافقت خود را به صورت مكتوب به صاحب امتياز اعلام كند.

بخش سوم: حقوق نشريات دانشگاهي

ماده 27ـ نشريات دانشگاهي از كليه حقوق مصّرح در قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران برخوردارند. از جمله:

1ـ جستجو، كسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه به منظور افزايش آگاهي جامعه دانشگاهي با رعايت موازين قانوني و حفظ مصالح جامعه.

2ـ هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر نشريات برآيد يا به سانسور و كنترل محتواي نشريات مبادرت ورزد.

3ـ نشريات دانشجويي حق دارند نظرها، انتقادهاي سازنده، پيشنهادها وتوضيحات دانشجويان و مسئولان دانشگاه را با رعايت موازين اسلامي و مصالح دانشگاه و جامعه درج كنند.

ماده 28ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي و ساير نهادهاي فرهنگي دانشگاه بايد در چارچوب قوانين و در حدود اختيارات و امكانات از نشريات دانشگاهي حمايت كنند.

تبصره‌ـ معاونت دانشجويي‌ـ فرهنگي دانشگاه سالانه از محل بودجه فرهنگي مبلغي را براي حمايت و كمك به انتشار نشريات دانشگاهي پيش‌بيني مي‌كند و متناسب با شرايط و مطابق ضوابط و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌دهد.

ماده 29ـ دستگاهها موظفند جشنواره كشوري نشريات دانشجويي را با هماهنگي كليه دستگاهها و مسئوليت يك دستگاه حداقل سالي يكبار برگزار نمايند و نشريات برتر را شناسايي و تشويق كنند.

تبصره 1ـ دستگاه ها میتوانند بصورت مستقل جشنواره های منطقه ای یا مشابه آن را برگزار نمایند.

تبصره 2‌ـ نشريات داراي رتبه‌هاي اول، دوم و سوم علاوه بر جوايز جشنواره مشمول حمايت‌هاي مادي و معنوي دستگاه مربوطه تا جشنواره بعدي خواهند بود.

بخش چهارم: حدود نشريات دانشگاهي

ماده 30ـ نشريات دانشگاهي در انتشار مطالب و تصاوير جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي مطابق ماده 6 قانون مطبوعات، آزاد هستند.

ماده 31ـ هرگاه نشريه‌اي مطالبي مشتمل بر توهين، افترا، خلاف واقع يا انتقاد نسبت به اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) منتشر كند، ذينفع حق دارد پاسخ آن را حداكثر تا دو ماه از تاريخ انتشار به صورت مكتوب براي همان نشريه ارسال كند و نشريه مزبور نيز موظف است توضيح يا پاسخ دريافت‌شده را حداكثر يك ماه پس از وصول پاسخ در همان صفحه و ستون و با همان حروفي كه اصل مطلب منتشر شده است به رايگان به چاپ برساند، منوط به آنكه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.

تبصره 1ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، در اين صورت حق پاسخگويي مجدد براي معترض باقي است، بديهي است درج قسمتي از پاسخ، در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره و به طور كامل درج شود.

تبصره 2ـ در صورتي كه نشريه پاسخ را منتشر نكند ذينفع مي‌تواند به كميته ناظر شكايت كند و كميته ناظر در صورت محق شناختن شاكي، جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار خواهد كرد و اگر اين اخطار مؤثر واقع نشود، كميته ناظر، نشريه را به يكي از تنبيهات بندهاي 4 تا 6 ماده 40 محكوم مي‌كند.

تبصره 3ـ مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن نافي حق ذينفع در خصوص پيگيري شكايت از طريق كميته ناظر يا مراجع ذي‌صلاح نخواهد بود.

ماده 32ـ در صورت شكايت شاكي خصوصي از يك نشريه مبني بر انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ ركيك يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص، تهديد و هتك شرف يا حيثيت يا افشاي اسرار شخصي، نشريه به يكي از تنبيهات بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محكوم مي‌گردد.

ماده 33ـ نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات مواد 24، 25، 26 و 27 قانون مطبوعات شوند، به يكي از تنبيهات بندهاي 10 تا 13 ماده 40 محكوم مي‌شوند.

ماده 34ـ در صورت انتشار عكس‌ها، تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي، كميته ناظر، نشريه را به يكي از بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محكوم مي‌كند و در صورت تكرار جرم پس از محكوميت اوليه، نشريه به يكي از تنبيهات بندهاي 10 تا 13 اين ماده محكوم مي‌شود.

ماده 35ـ نشريات دانشگاهي كه بنا به تشخيص كميته ناظر مرتكب تخلفات موضوع ماده 29 قانون مطبوعات شوند به يكي از تنبيهات بندهاي 8 و 9 ماده 40 محكوم مي‌شوند.

ماده 36ـ هرگاه نشريه‌اي مطالب و تصاويري مانند توهين، تهمت، فحش، الفاظ ركيك، تحقير، تهديد، هتك حرمت يا حيثيت و نظاير آن منتشر نمايد، تخلف عمومي محسوب مي‌گردد. در اين صورت رئيس كميته ناظر مي‌تواند از ادامه فعاليت نشريه جلوگيري نمايد و موضوع را جهت بررسي به كميته ناظر ارجاع دهد. كميته ناظر موظف است موضوع را خارج از نوبت بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 5 تا 9 ماده 40 محكوم مي‌شود.

تبصره: مدت رسيدگي به پرونده نشريه‌اي كه از ادامه انتشار آن جلوگيري شده است نبايد از 10 روز بيشتر شود.

ماده 37ـ در صورت تخلف از تبصره 5 ماده 1 يا مواد 17، 19 و 24 اين دستورالعمل براي بار اول نشريه به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 3 و در صورت تكرار به يكي از تنبيهات بندهاي 4 تا 7 ماده 40 محكوم مي‌شود.

ماده 38ـ در صورتي كه «نشريه‌اي» بدون اخذ مجوز از كميته ناظر منتشر شود توقيف شده و انتشاردهنده به مدت يك سال نمي‌تواند صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشريه جديدي باشد و در صورت تكرار اگر متخلف شخص حقيقي و دانشجو باشد تا پايان مقطع تحصيلي و در صورتي كه متخلف شخص حقوقي يا عضو هيأت علمي باشد تا سه سال حق انتشار و شركت در انتشار هيچ نشريه‌اي را نخواهد داشت.

ماده 39ـ در مواردي كه تخلف ارتكابي نشريه براساس قوانين موضوعه كشور جرم تلقي شود بنا به تشخيص كميته ناظر مدير مسئول نشريه جهت تصميم‌گيري مقتضي به كميته انضباطي معرفي مي‌شود.

بخش پنجم: تنبيهات

ماده 40ـ موارد تنبيهي متخلفان به شرح زير است:

1ـ احضار به كميته ناظر و تذكر شفاهي

2ـ تذكر كتبي

3ـ اخطار كتبي

4ـ محروميت موقت نشريه از تسهيلات دانشگاهي تا شش ماه

5ـ محروميت موقت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا 6 ماه

6ـ محروميت موقت مدير مسئول از تصدي اين سمت از 6 ماه تا يك سال

7ـ توقيف موقت نشريه تا 3 ماه

8ـ توقيف موقت نشريه از سه ماه تا 6 ماه

9ـ توقيف موقت نشريه از 6 ماه تا يك سال

10ـ توقيف موقت نشريه از يك تا دو سال

11ـ منع دائم انتشار نشريه

13ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا پايان مقطع تحصيلي

 

بخش ششم: رسيدگي به تخلفات و شكايات

 

ماده 41ـ كميته ناظر موظف است به شكايات مكتوب حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت و ثبت آن در دبيرخانه، رسيدگي كرده و رأي خود را صادر كند.

ماده 42ـ كميته ناظر، مدير مسئول نشريه‌اي را كه تخلف كرده يا از آن شكايت شده است به صورت كتبي و با ذكر دقيق موارد تخلف يا شكايت و با ارائه مهلت يك هفته‌اي از تاريخ ابلاغ جهت اداي توضيحات دعوت مي‌كند و در صورت عدم حضور غيرموجه وي يا عدم ارائه توضيحات كتبي، كميته ناظر مي‌تواند حكم مقتضي را در مورد نشريه صادر كند.

ماده 43ـ كميته ناظر بايد آراي خود را با ذكر موارد تخلف يا شكايت مستند به مواد 30 تا 39 صادر و آن را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از صدور به مدير مسئول و شاكي خصوصي نشريه ابلاغ كند.

ماده 44ـ آراي صادره، ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر در شوراي فرهنگي دانشگاه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعيين شده، حكم، قطعي محسوب مي‌شود.

ماده 45‌‌ـ احكام صادره از سوي كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي تا زماني كه نقض نشده‌اند لازم‌الاجرا هستند.

ماده 46ـ شوراي فرهنگي دانشگاه موظف است رأي خود را در مورد اعتراضات مكتوب واصله حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت اعتراض توسط دبيرخانه، به صورت مكتوب به معترض و كميته ناظر دانشگاه ابلاغ كند.

ماده 47ـ تصميم شوراي فرهنگي دانشگاه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض به شوراي مركزي ناظر است. شوراي مركزي ناظر موظف است ظرف دو ماه از تاريخ دريافت اعتراض رأي خود را صادر و آن را ابلاغ كند. آراي شوراي مركزي ناظر، قطعي و لازم‌الاجرا است.

 بخش هفتم: نحوه ابلاغ، اجرا و تفسير اين دستورالعمل

ماده 48ـ نحوه صدور مجوز نشريات دانشگاهي، نظارت بر آنها، رسيدگي به تخلفات و شكايات تنها براساس دستورالعمل حاضر خواهد بود. تعيين و تصويب هرگونه شرايط و مقررات مغاير يا محدود كننده علاوه بر مفاد اين آئين‌نامه نظير صدور مجوزهاي مشروط يا موقت ممنوع است.

ماده 49ـ به كليه نشريات دانشگاهي كه قبل از تصويب اين دستورالعمل انتشار مي‌يابند مدت هشت ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل فرصت داده مي‌شود تا خود را با ضوابط و مقررات اين دستورالعمل منطبق كنند.

تبصره‌ـ در صورت عدم انطباق در مهلت مقرر مجوز نشريه با صلاحديد كميته ناظر لغو خواهد شد.

ماده 50ـ دستورالعمل اجرايي نشريات دانشگاهي در 50 ماده و 44 تبصره در تاريخ ...................... به تصويب شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي رسيد.

طبق ماده 5 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، مصوبه جلسه شماره 540 مورخ 26/3/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و بنا به مصوبه شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي وزارتخانه‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي دستورالعمل اجرايي اين ضوابط جهت اجرا به دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي ابلاغ مي‌گردد

 

 

 

12ـ منع دائم انتشار نشريه و محروميت مدير مسئول از تصدي اين سمت تا يك سال

تاریخ به روز رسانی:
1388/11/05
تعداد بازدید:
12885
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.