آئين نامه

بسمه تعالي

 

آئين‌نامۀ شوراي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها

 

فصل اوّل: كليّات

با توجه به اهميّت مسائل فرهنگي و اجتماعي در كنار موضوعات علمي ـ تخصصي، و با عنايت به هدف غايي از تعليم و تربيت در آيين مقدس اسلام و به‌تبع آن در حكومت جمهوري اسلامي، كه همانا دست‌يابي به مكارم اخلاقي، يافتن نفسي مطمئنه و زكيه و حركت در صراط مستقيم در جهت وصول به مقام بندگي شايستۀ خداي تواناست، نگاه ويژه به فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي، به‌ويژه در ميان جوانان، ضروري به نظر مي‌رسد، و در اين راستا و براي نيل به اين اهداف، از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، «شوراي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها» كه از اين پس در اين آئين‌نامه «شورا» ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

          شورا، نهادي درون‌دانشگاهي است كه زير نظر «شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه» و با بهره‌گيري از منابع مادّي و معنوي كه از سوي «معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه» در اختيار «شورا» قرار مي‌گيرد، به گردآوري، سازماندهي و عرضۀ خدمات مختلفي به شرح مندرج در اين آئين‌نامه اقدام مي‌كند.

          براي هماهنگي بين شوراها، «شوراي هماهنگي شوراهاي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها» متشكل از مديركل امور فرهنگي و فوق‌برنامۀ دانشگاه (به‌عنوان رئيس شوراي هماهنگي) و كارشناس فرهنگي و اجتماعي در امور خوابگاه‌هاي دانشگاه (به‌عنوان دبير شوراي هماهنگي) و دبيران شوراهاي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها (به‌عنوان اعضاي اصلي شوراي هماهنگي)، زير نظر «شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه» فعاليت خواهد نمود.

فصل دوّم: اهداف شورا

مادۀ 1) اهداف شورا به شرح زير مي‌باشد:

1.      تسهيل و تسريع در اجراي برنامه‌هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه در خوابگاه‌ها.

2.      تهيه و تدوين برنامه‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي بومي‌شده براي هر خوابگاه.

3.      هماهنگ‌نمودن فعاليت‌ها در خوابگاه‌ها.

4.      فراهم‌نمودن امكانات لازم براي رشد فكري دانشجويان مستقر در خوابگاه‌ها.

5.      توجه به نيازهاي فرهنگي دانشجويان و رفع آن نيازها.

6.       ايجاد، تقويت و تحكيم رابطۀ صميمي بين شورا و دانشجويان از يك طرف و دانشگاه از طرف ديگر.

7.      فراهم‌كردن موجبات تحكيم مباني شخصيت و تقويت خودآگاهي در ميان دانشجويان مستقر در خوابگاه.

8.      جذب امكانات و نيروهاي دانشجويي براي مشاركت همه‌جانبۀ آنان در پيش‌بُرد اهداف شورا.

فصل سوّم: وظايف شورا

مادۀ 2) روش‌هاي نيل به اهداف:

1.      همكاري با شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و اجراي امور محوله از سوي ايشان.

2.      همكاري با معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و اجراي امور محوله از سوي ايشان.

3.      همكاري با شوراي هماهنگي شوراهاي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها و اجراي امور محوله از سوي ايشان.

4.      برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مصوّب شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

5.      تدوين برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در خوابگاه و پيشنهاد آن‌ها به معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

6.       تهيه و تنظيم جدول زماني فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي (تقويم فرهنگي) براي خوابگاه.

7.      تهيه و توزيع فرم علاقه‌مندي‌هاي فرهنگي براي دانشجويان جديدالورود و برنامه‌ريزي براي ايشان بر اساس آن.

8.      نظرسنجي از دانشجويان مستقر در خوابگاه براي برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي طيّ سال تحصيلي.

9.      بررسي و اعلام بودجۀ موردنياز براي فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در خوابگاه به معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

10. برگزاري سلسله جلسات منظّم ماهانه با مسئولان/رابطان فرهنگي در خوابگاه.

11. نظارت بر حسن اجراي فعاليت مسئولان/رابطان فرهنگي در خوابگاه.

12. تشكيل مجالس سخنراني و تهيه و توزيع بوروشورهايي براي آشناسازي دانشجويان مستقر در خوابگاه با اهداف شورا.

13. پيگيري احياء اتاق(هاي) فرهنگي و اجتماعي در خوابگاه و تجهيز آن‌ها (مانند خانۀ فرهنگ، و...).

14. جلب مشاركت و تعامل فكري و اجرايي دانشجويان مستقر در خوابگاه و برقراري ارتباط و استفاده از نظرات ايشان در فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي.

15. ايجاد تسهيلات لازم براي برقراري ارتباط كانون‌هاي علمي، فرهنگي، هنري، و ادبي دانشجويان با خوابگاه و برگزاري برنامه‌هاي مختلف از سوي ايشان.

16. تهيه و تنظيم گزارش فعاليت‌هاي انجام‌شده در هر نيمسال تحصيلي در خوابگاه به معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

فصل چهارم: ساختار شورا

مادۀ 3) ساختار شورا عبارت است از:

·        شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

o       شوراي فرهنگي و اجتماعي دانشكده‌ها

o       شوراي هماهنگي شوراهاي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها

§        شوراي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها

·        رئيس شورا

·        دبير شورا

·        اعضاي اصلي شورا و اعضاي علي‌البدل

مادۀ 4) اعضاي شورا عبارت‌اند از:

1.      امام جماعت خوابگاه (به‌عنوان رئيس شورا)

2.      مسئول خوابگاه (به‌عنوان دبير شورا)

3.      پنج نفر دانشجوي مستقر در خوابگاه (به‌عنوان عضو اصلي) و دو نفر دانشجوي مستقر در خوابگاه (به‌عنوان عضو علي‌البدل)

تبصره 1: يك نفر از اعضاي اصلي از سوي دفتر نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه خواجه نصيرالدّين طوسي به‌عنوان نمايندۀ اين نهاد و يك نفر ديگر از اعضاي اصلي از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به‌عنوان نمايندۀ اين معاونت معرفي و انتخاب خواهند شد. انتخاب سه نفر ديگر از اعضاي اصلي و اعضاي علي‌البدل، به‌صورت رأي‌گيري مستقيم در خوابگاه انجام مي‌شود، و از ميان دانشجويان داوطلب مستقر در خوابگاه كه اكثريت نسبي آراء را به خود اختصاص داده باشند، اعضاء انتخاب شده و پس از آن براي تأييد و شروع كار يك‌ساله به شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه معرفي مي‌شوند.

تبصره 2: انتخابات براي اعضاي شورا، به‌صورت سالانه در شروع هر سال تحصيلي بر اساس شيوه‌نامۀ انتخابات انجام خواهد شد.

تبصرۀ 3: هر يك از اعضاي شورا بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد:

الف) مسلمان، معتقد به ولايت فقيه، مؤمن به نظام جمهوري اسلامي و مشتهر به فضائل اخلاقي و رفتار اسلامي باشد.

ب) داراي سوابق فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي باشد.

پ) حداقل يك نيم‌سال تحصيلي را گذرانده باشد (به استثناي مقاطع تحصيلات تكميلي).

ت) حكم قطعي محروميت از تحصيل به مدّت يك نيم‌سال تحصيلي يا بيشتر نداشته باشد.

ث) تا پايان دورۀ فعاليت شورا، دانشجو باشد.

ج) دو نيم‌سال تحصيلي متوالي يا سه نيم‌سال تحصيلي غيرمتوالي مشروط نشده باشد.

چ) محكوميت انضباطي منجر به توبيخ كتبي و درج در پرونده يا بالاتر نداشته باشد.

مادۀ 5) وظايف اعضاي شورا عبارت است از:

1.      وظيفۀ رئيس شورا: مديريت بر كليۀ فعاليت‌هاي شورا و برنامه‌هاي مذهبي خوابگاه.

2.      وظيفۀ دبير شورا: مديريت اجرايي و پشتيباني فعاليت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه.

3.      وظيفۀ عضو اصلي شورا: همكاري در اجراي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه.

مادۀ 6) اختيارات شورا عبارت است از:

1.      تعيين سياست‌ها و خط‌مشي اجرايي شورا برمبناي اهداف مندرج در اين آئين‌نامه.

2.      اتخاذ تصميم دربارۀ تشكيل كميته‌هاي اجرايي مورد نياز و چگونگي ادارۀ آن‌ها.

3.      تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به دريافت و هزينه‌كرد بودجه‌هاي تخصيص‌يافته از سوي معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه.

فصل پنجم: درآمدها و هزينه‌ها

مادۀ 6) منابع مالي شورا عبارت خواهد بود از:

1.      بودجه‌هاي تخصيص‌يافته از سوي دانشگاه.

2.      هداياي اعطايي از طرف سازمان‌ها و نهادهاي دولتي.

مادۀ 7) هزينه‌هاي شورا عبارت است از:

1.      هزينه‌هاي شورا با تأييد شوراي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه در حوزۀ فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي در سطح خوابگاه‌ها خواهد بود.

مادۀ 8) اين آئين‌نامه در 5 فصل و 8 ماده و 36 بند و 3 تبصره تنظيم گرديده است.

 

موضوع: آئين‌نامۀ «شوراي فرهنگي و اجتماعي خوابگاه‌ها» مشتمل بر 5 فصل، 8 ماده، 36 بند و 3 تبصره در جلسۀ شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مورخ 23/07/1390 به تصويب رسيد. صحيح است به مورد اجرا گذارده شود.

تاریخ به روز رسانی:
1395/08/17
تعداد بازدید:
7598
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.