1399/02/03
مهمان ترمی
.
1-  دانشجویی که متقاضی است در شرایطی خاص، براساس ماده 15 آیین نامه آموزشی، تعدادی از واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد خود را ، غیر از سمینار و پایان نامه را بصورت مهمان ترمی در دانشگاهی دیگراخذ نماید، می بایست فرم مهمانی را تکمیل نماید و در سه نسخه پرینت بگیرد.
2-  هر 3 نسخه فرم باید توسط  دانشجو  امضا گردد.
3- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به استاد راهنما مراجعه نماید.
4- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به مدیرگروه مراجعه نماید.
5- دانشجو 3 نسخه فرم را به اداره آموزش دانشکده تحویل دهد تا در شورای آموزشی دانشکده مطرح گردد.
6- رأی شورای آموزشی دانشکده حداکثر  تا 2 هفته بعد ، در سیستم آموزشی گلستان ثبت می گردد.
7- دانشجو رأی شورای آموزشی دانشکده را در گزارش 173 سامانه آموزشی گلستان می تواند ملاحظه نماید.
8- در صورت موافقت شورای دانشکده ، دانشجو می بایست  به اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید و 3 نسخه فرم را از اداره آموزش دریافت نماید.
9- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نماید.     
10- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم جهت ثبت به دبیرخانه دانشکده ، مراجعه نماید.
11- دانشجو سه فرم ثبت شده در دبیرخانه را مستقیما به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در خیابان میرداماد،ساختمان مرکزی-طبقه همکف تحویل دهد.
12- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، یک نسخه از فرم مهمانی که توسط مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تایید شده و در دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه ثبت شده را، به دانشجو جهت ارائه به دانشگاه مقصد تحویل می دهد.
13- دانشجو به همراه فرم مهمانی به دانشگاه مقصد مراجعه نماید.
 
تذکرات:
-در صورتیکه دانشجو، پس از دریافت فرم مهمانی از مدیر تحصیلات تکمیلی و قبل از ارائه به دانشگاه مقصد، از اخذ درس مهمانی منصرف شده باشد ،می بایست با برگرداندن اصل این فرم به اداره آموزش دانشکده ، انصراف خود از مهمانی را اطلاع دهد.
-در صورتیکه دانشجو فرم را به دانشگاه مقصد ارائه دهد ولی واحدی در آن دانشگاه اخذ ننماید ، حتماً باید نامه ای مبنی بر عدم اخذ واحد از دانشگاه مقصد به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل دهد .
-دانشجو پس از اخذ واحد در دانشگاه مقصد ، موظف است در پایان نیمسال ، پیگیری لازم برای اعلام نمره از سوی دانشگاه مقصد به این دانشگاه را بنماید.