1398/11/27
درخواست حذف پزشکی
.

 

1- دانشجو در صورتی که به دلایل پزشکی قادر به شرکت درجلسه امتحان نباشد و یا در حین جلسه امتحان حالشان نامساعد شده و بیماری مانع ادامه امتحان آنها شود، باید به آموزش دانشکده به صورت حضوری یا تماس تلفنی اطلاع دهند.  

2- دانشجو  باید با مدارک پزشکی به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نماید و فرم گواهی از پزشک خطاب به آموزش دانشکده درخواست نماید.

3- پزشک معتمد دانشگاه فرم گواهی خطاب به آموزش دانشکده را به دانشجو تحویل داده و یا مستقیما به دانشکده ارسال می نماید.

4- دانشجو طبق راهنمای استفاده دانشجویان از پیشخوان خدمت از طریق پیشخوان خدمت سامانه آموزشی گلستان تقاضای حذف پزشکی خودرا ثبت نموده و تصویر مدارک پزشکی خود را بارگذاری نماید. 

5- دانشجو اصل مدارک پزشکی را به اداره آموزش دانشکده تحویل نماید.

6- تقاضای دانشجو در شورای آموزشی دانشکده مطرح می شود و رای صادره حداکثر دو هفته بعد از تاریخ درخواست، در سیستم گلستان ثبت می شود.

7-  دانشجو رای صادره را  می تواند در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

8- در صورت موافقت با تقاضا، اداره آموزش دانشکده بدون نیاز به مراجعه حضوری دانشجو، غیبت امتحان را حذف کرده و   وضعیت نمره درس را در سامانه گلستان به حذف پزشکی تغییر می دهد. 

9- در صورت مخالفت با تقاضای دانشجو، غیبت جلسه امتحان توسط اداره آموزش دانشکده تایید می شود و نمره صفر برای درس اعمال می شود.

10- دانشجو تغییر وضعیت نمره خود را در اطلاعات جامع گلستان می تواند مشاهده نماید.