1399/06/18
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
.

1- در صورتی که دانشجو آمادگی دفاع از پایان نامه را دارد، قسمت مربوط به دانشجو را در فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  تکمیل نماید.

2- دانشجو فرم را برای استاد راهنمای خود ایمیل کرده تا استاد راهنما فرم را تایید و امضا نماید .

3- دانشجو به استاد راهنما یادآوری کند که فرم تایید و امضا شده را به اداره آموزش دانشکده به آدرس ایمیل ce.ad@kntu.ac.ir ایمیل نماید تا کارشناس مربوطه پس از بررسی پرونده، مجوز دفاع دانشجو را تأیید نماید.

4- کارشناس آموزش پس از بررسی های لازم و تایید مجوز دفاع ، فرم را جهت ادامه فرایند به مدیر گروه تحویل می دهد.

 5- مدیر گروه پس از تعیین اعضا هیأت داوران توسط گروه آموزشی ، فرم را تکمیل نموده و به اداره آموزش دانشکده تحویل می دهد.

6- کارشناس اداره آموزش پس از دریافت فرم تکمیل شده ، اعضا هیآت داوران را به دانشجو اعلام می نماید.

7- دانشجو موظف است بصورت حضوری و یا از طریق ایمیل با اعضای هیات داوران، زمان و مکان دقیق ارائه پایان نامه را هماهنگ کرده و یک نسخه از پایان نامه خود را برای ایشان ایمیل نماید .

8- دانشجو حداقل دو هفته قبل از زمان دفاع ، باید فرم هماهنگی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد را تکمیل کرده و برای داوران خارجی جهت امضا ایمیل نموده و پس از امضا ایشان، فرم را برای اداره آموزش به آدرس ایمیل ce.ad@kntu.ac.ir ایمیل نماید.

9- اداره آموزش بقیه امضاهای فرم هماهنگی را از اساتید داور داخلی ، استاد راهنما و نماینده تحصیلات تکمیلی اخذ می نماید و پس از تکمیل فرم هماهنگی ، دعوت نامه کلیه اعضا هیأت داوران را برای ایشان ارسال می نماید.

10_دانشجو حداکثر ظرف 48 ساعت قبل از زمان دفاع ، فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه ارشد را تکمیل کرده و به اداره آموزش دانشکده به آدرس ایمیل ce.ad@kntu.ac.ir با عنوان اطلاعیه دفاع ارشد ارسال نماید تا اطلاعیه در سایت دانشکده جهت اطلاع عموم قرار بگیرد.

11- دانشجو می تواند در مکان و زمان مقرر دفاع نماید.