1398/11/27
درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب
.

1- دانشجو در صورتیکه سنوات تحصیلی او از 8 نیمسال بیشتر نشده باشد، حداکثر تا دو نیمسال، می تواند از مرخصی تحصیلی با احتساب استفاده نماید و اگر این شرایط را داراست، برای درخواست مراحل زیر را دنبال نماید.

2- دانشجو فرم در خواست ترک تحصیل موقت را دریافت و قسمت مربوط به خود را تکمیل نماید.

3- دانشجو برای تکمیل فرم به استاد راهنما مراجعه نماید.

4- دانشجو فرم تکمیل شده را به اداره آموزش تحویل دهد.

5- تقاضای دانشجو در شورای آموزشی دانشکده مطرح می شود و رای صادره حداکثر دو هفته بعد از تاریخ درخواست در سیستم گلستان ثبت می شود.

6- دانشجو رای صادره را می تواند در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

7- در صورت موافقت شورای آموزشی دانشکده با درخواست دانشجو، بدون نیاز به مراجعه حضوری، اداره آموزش دانشکده در سامانه آموزشی گلستان وضعیت نیمسال مورد نظر در صفحه اطلاعات جامع دانشجو را به مرخصی تحصیلی با احتساب تغییر خواهد داد.

8- دانشجو تغییر وضعیت نیمسال خود را در اطلاعات جامع گلستان می تواند مشاهده نماید.