1398/10/11
درخواست کارآموزی
.

1- چنانچه 75 واحد درسی گذرانده اید و یا ترم آخر تحصیلی با حداکثر 8 واحد یا دو روز در هفته کلاس را دارید مراحل زیر را دنبال کنید.

2- اگر قصد گرفتن کارآموزی را در تابستان دارید از ابتدای اردیبهشت تا آخر خرداد ماه و اگر قصد گرفتن کارآموزی در ترم تحصیلی را دارید در ابتدای ترم، می توانید برای تعیین محل کارآموزی و اخذ واحد کارآموزی اقدام کنید. اگر کارفرمای مورد توافق از لیست مراکز صنعتی مورد تأیید دانشکده است به مرحله بعد بروید و در غیر اینصورت نام و نام خانوادگی خود را به همراه اطلاعاتی از سازمانی که برای کارآموزی در نظر دارید در یک صفحه تایپ شده شامل ( نام، خلاصه فعالیت سازمان و شما، آدرس، تلفن و آدرس وب سایت) به ایمیل ce.pajuhesh@kntu.ac.ir ارسال کنید. پس از سه روز کاری از طریق ایمیل ce.pajuhesh@kntu.ac.ir تایید یا عدم تایید برایتان ارسال خواهد شد.
3- فرم کارآموزی  را دریافت کنید و اطلاعات خود و شرکت مورد نظر را به صورت تایپ شده در قسمت های خالی فرم قرار دهید و کادر اول را تاریخ بزنید و امضاء کنید.
4- فرم خود را به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده تحویل دهید و پس از یک هفته برای دریافت فرم و نام استاد راهنمای کارآموزی مراجعه کنید.
5- به استاد راهنمای معرفی شده مراجعه کنید تا بخش دوم و پنجم فرم را امضاء کنند. 
6-فرم را به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهید تا امضای معاون پژوهشی انجام شود و به شما عودت داده شود.
7- فرم را به شرکت مورد نظر برده و بخش چهارم آن را مهر و امضاء بگیرید. 
8- به آموزش دانشکده مراجعه کنید و بخش پایانی فرم را امضاء بگیرید.   
9- فرم تکمیل شده را به همراه شماره تلفن همراه خود، به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهید.
10- یک هفته بعد به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه کنید و نامه رسمی معرفی به محل کارآموزی را دریافت کنید.
11- فرم شماره 1 کارآموزی را دریافت کنید و در حین کارآموزی تکمیل کنید.
12- گزارش کارآموزی را در قالب مورد تایید پژوهش انجام دهید.
13- فرم شماره 2 کارآموزی را در پایان دوره تکمیل کنید.
14- اگر در تابستان کارآموزی گرفته اید حداکثر تا 10 شهریور و اگر در ترم تحصیلی کارآموزی گرفته اید تا پایان ترم تحصیلی، فرم شماره 1 و 2 تکمیل و مهر و امضاء شده به همراه نامه رسمی از محل کارآموزی مطابق فرم شماره 3 و فایل pdf گزارش کارآموزی را به ایمیل ce.pajuhesh@kntu.ac.ir ارسال کنید.