1398/11/27
درخواست حذف اضطراری
.

 

1- دانشجو در صورت نداشتن غیبت بیش از حد مجاز (بیش از 3/16) و مشروط به اینکه با حذف درس مورد نظر، تعداد واحد باقیمانده دانشجو در آن نیمسال کمتر از 12 واحد نشود،می تواند برای حذف تنها یک درس نظری در مهلت حذف اضطراری بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه طبق مراحل زیر اقدام نماید. 
2- دانشجو ابتدا با مراجعه به راهنمای تکمیلی درخواست حذف اضطراری و مطالعه دقیق راهنمای فوق، درخواست خود را در سامانه آموزشی گلستان ثبت نماید. 

3-  درخواست دانشجو ابتدا در سیستم گلستان برای استاد راهنما ارسال می شود.

4-  در صورت تایید استاد راهنما (که در مراحل گردش کار در سامانه آموزشی گلستان قابل مشاهده می باشد )، اداره آموزش دانشکده با هماهنگی استاد درس مربوطه تا حداکثر دو روزکاری، اقدام به حذف درس می نماید و وضعیت درس در سامانه آموزشی گلستان به حذف اضطراری تغییر می یابد.
5- دانشجو تغییر وضعیت درس خود را در اطلاعات جامع گلستان می تواند مشاهده نماید.

تذکر: دانشجو موظف است مراحل گردش کار تقاضای خود را در سامانه آموزشی گلستان مشاهده و پیگیری نماید تا در صورتیکه پیغامی از سوی استاد راهنما یا ادره آموزش برای او ثبت شده است به موقع مطلع شود.