1399/02/11
تمدید سنوات
.
1-  دانشجویان مقطع کارشناسی از ورودی سال 1394 به بعد، که طی سنوات مجاز تحصیلی (4 سال- 8 نیمسال) و نیمسال نهم (بنا بر تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه ، انتخاب واحد در نیمسال تحصیلی نهم، بدون درخواست تمدید سنوات و بدون پرداخت شهریه مجاز می باشد و دانشجو قادر به انتخاب واحد در نیمسال نهم می باشد) موفق به گذراندن کلیه واحدهای درسی خود نشده اند و متقاضی تمدید سنوات تحصیلی ، در نیمسال دهم می باشند، می بایست طبق مراحل زیر عمل نمایند.
2- دانشجو می بایست حداقل 1 ماه قبل از زمان انتخاب واحد نیمسال بعد، طبق تقویم آموزشی دانشگاه ، فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه را تکمیل نماید.
3- دانشجو به همراه فرم تکمیل شده، درصورتیکه اسناد و مدارکی (پزشکی ، مشاوره ای و غیره)داشته باشد که در تصمیم گیری اعضای شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص موثر خواهد بود، را به اداره آموزش دانشکده تحویل نماید تا در شورای آموزشی دانشکده مطرح گردد.
4- دانشجو حداکثر به مدت 2 هفته پس از ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده ،در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان می تواند رأی شورای آموزشی دانشکده را ملاحظه نماید.
5- دانشجو حداکثر 2 هفته پس از صدور رأی شورای آموزشی دانشکده ، در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان می تواند رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه را ملاحظه نماید.
6- در صورت موافقت  کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه با تقاضای تمدید سنوات ، دانشجو مجاز به انتخاب واحد در نیمسال بعدی خواهد بود .
 
تذکرات:
 
- دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و بنابر تقاضای دانشجو ، حداکثر 2 نیمسال تحصیلی مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد که شامل نیمسال نهم و دهم می باشد.
- دانشجویان مشمول نظام وظیفه در صورتی مجاز به تمدید سنوات تحصیلی بیش از 8 نیمسال تحصیلی خواهند بود که با مراجعه به اداره آموزش دانشکده از وضعیت مجوز سازمان وظیفه عمومی برای ادامه تحصیل خود مطلع شوند.
- شهریه افزایش سنوات تحصیلی در نیمسال دهم طبق تعرفه مصوبه هیأت امنای دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت خواهد شد. مبلغ بدهی در سامانه آموزشی گلستان برای دانشجو قابل رؤیت و قابل پرداخت می باشد.