1399/02/11
مهمان
.
1- دانشجویی که متقاضی است یک درس ( بعنوان مهمان تکدرس) یا چند درس (بعنوان مهمان ترم کامل ) از دروس دوره کارشناسی خود را در دانشگاه دیگری بگذراند ، می بایست فرم مهمانی را بصورت کامل تایپ کرده و در سه نسخه پرینت بگیرد.
2- هر 3 نسخه فرم  باید توسط  دانشجو  امضا گردد.
3- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به استاد راهنما یا  مدیرگروه مراجعه نماید.    
4-  دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به سرپرست اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید.
5- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نماید.     
6- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت ثبت به دبیرخانه دانشکده مراجعه نماید.
7- دانشجو سه فرم ثبت شده در دبیرخانه را مستقیما به اداره کل امور آموزشی-اداره پذیرش و ثبت نام- واقع در خیابان میرداماد،ساختمان مرکزی-طبقه همکف تحویل دهد.
8-  اداره کل امور آموزشی-اداره پذیرش و ثبت نام، یک نسخه از فرم مهمانی که توسط مدیر کل امورآموزشی دانشگاه تایید شده و در دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه ثبت شده را، به دانشجو جهت ارائه به دانشگاه مقصد تحویل می دهد.
9- دانشجو به همراه فرم مهمانی به دانشگاه مقصد مراجعه نماید.
 
تذکرات:
- در صورتیکه دانشجو، پس از دریافت فرم مهمانی از اداره کل امور آموزشی-اداره پذیرش و ثبت نام و قبل از ارائه به دانشگاه مقصد، از اخذ درس مهمانی منصرف شده باشد، می بایست با برگرداندن اصل این فرم به اداره آموزش دانشکده ، انصراف خود از مهمانی را اطلاع دهد.
-  در صورتیکه دانشجو فرم را به دانشگاه مقصد ارائه دهد ولی واحدی در آن دانشگاه اخذ ننماید ، حتماً باید نامه ای مبنی بر عدم اخذ واحد از دانشگاه مقصد به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل دهد .
-  دانشجو پس از اخذ واحد در دانشگاه مقصد ، موظف است در پایان نیمسال ، پیگیری لازم برای اعلام نمره از سوی دانشگاه مقصد به این دانشگاه را بنماید.