1398/11/27
درخواست مرخصی تحصیلی با احتساب
.

1-     دانشجو در صورتیکه سنوات تحصیلی او از 4 نیمسال بیشتر نشده باشد، حداکثر تا یک نیمسال، می تواند از مرخصی تحصیلی با احتساب استفاده نماید و اگر تا کنون از این امکان استفاده نکرده است برای درخواست مراحل زیر را انجام دهد.

2-     اگر زمان درخواست دانشجو بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، تا قبل از پایان تاریخ حذف و اضافه باشد، باید  فرم درخواست طرح در شورای آموزشی دانشکده و اگر بعد از تاریخ حذف و اضاقه باشد فرم کمیسیون بررسی موارد خاص – کارشناسی ارشد را تکمیل نماید.

3-     دانشجو فرم تکمیل شده را به اداره آموزش دانشکده ارائه دهد.

4-     تقاضای دانشجو در شورای آموزشی دانشکده مطرح می شود و رای صادره حداکثر دو هفته بعد از تاریخ درخواست در سیستم گلستان ثبت می شود.

5-     دانشجو رای صادره را، می تواند در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید..

6-     در صورتیکه تقاضای دانشجو تا قبل از پایان تاریخ حذف و اضافه در نیمسال تحصیلی مطرح شده باشد، در صورت موافقت شورای آموزشی دانشکده با درخواست دانشجو، بدون نیاز به مراجعه حضوری، اداره آموزش دانشکده در سامانه آموزشی گلستان وضعیت نیمسال مورد نظر در صفحه اطلاعات جامع دانشجو را به مرخصی تحصیلی با احتساب تغییر خواهد داد.

7-     در صورتیکه تقاضای دانشجو بعد از تاریخ حذف و اضافه در نیمسال تحصیلی مطرح شده باشد لازم است جهت تصمیم گیری نهایی به دفتر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع شود.

8-     رای صادره از دفتر کمیسیون بررسی موارد خاص حداکثر دو هفته بعد از ثبت رای شورای آموزشی دانشکده ،در سیستم گلستان ثبت می شود.

9-     دانشجو رای صادره را  می تواند در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

10-   در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه  با درخواست دانشجو ، بدون نیاز به مراجعه حضوری، اداره آموزش دانشکده در سامانه آموزشی گلستان وضعیت نیمسال مورد نظر در صفحه اطلاعات جامع دانشجو را به مرخصی تحصیلی با احتساب تغییر خواهد داد.

11-   دانشجو تغییر وضعیت نیمسال خود را در اطلاعات جامع گلستان می تواند مشاهده نماید.