1398/11/27
درخواست حذف اضطراری
.

1-     دانشجو در صورت نداشتن غیبت بیش از حد مجاز (بیش از 3/16) و مشروط به اینکه با حذف درس مورد نظر، تعداد واحد باقیمانده دانشجو در آن نیمسال کمتر از 8 واحد نشود، می تواند برای حذف تنها یک درس نظری در مهلت حذف اضطراری بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه طبق مراحل زیر اقدام نماید.

2-     دانشجو ابتدا با مراجعه به راهنمای تکمیلی درخواست حذف اضطراری و مطالعه دقیق راهنمای فوق، درخواست خود را در سامانه آموزشی گلستان ثبت نماید.

3-     تقاضای دانشجو در شورای آموزشی دانشکده مطرح می شود و رای صادره حداکثر دو هفته بعد از تاریخ درخواست در سیستم گلستان ثبت می شود.

4-     دانشجو رای صادره را  می تواند در گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان مشاهده نماید.

5-     در صورت تایید شورای آموزشی دانشکده ، اداره آموزش دانشکده با هماهنگی استاد درس مربوطه حداکثر دوروزکاری پس از تایید شورای آموزشی دانشگده ، اقدام به حذف درس می نماید و وضعیت درس در سامانه آموزشی گلستان به حذف اضطراری تغییر می یابد.

6-  دانشجو تغییر وضعیت درس خود را در اطلاعات جامع گلستان می تواند مشاهده نماید.
 

تذکر: دانشجو موظف است مراحل گردش کار تقاضای خود را در سامانه آموزشی گلستان مشاهده و پیگیری نماید تا در صورتیکه پیغامی از سوی استاد راهنما یا ادره آموزش برای او ثبت شده است به موقع مطلع شود.