1399/02/03
مهمان تکدرس
.
1-  دانشجویی که متقاضی است در شرایطی خاص، براساس ماده 16 آیین نامه آموزشی، یک درس یا دو درس( بعنوان مهمان تکدرس) از واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد خود را ، غیر از سمینار و پایان نامه ، بصورت مهمان در دانشگاهی دیگر اخذ نماید، می بایست فرم مهمانی  را تکمیل نماید و در سه نسخه پرینت بگیرد.
2- هر 3 نسخه فرم  باید توسط  دانشجو  امضا گردد.
3- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به استاد راهنما مراجعه نماید.
4- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به مدیرگروه مراجعه نماید.
5- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به سرپرست اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید.
6- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم ،جهت امضا به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نماید.     
7- دانشجو به همراه 3 نسخه فرم جهت ثبت به دبیرخانه دانشکده ، مراجعه نماید.
8- دانشجو سه فرم ثبت شده در دبیرخانه را مستقیما به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، واقع در خیابان میرداماد، ساختمان مرکزی-طبقه همکف تحویل دهد.
9- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، یک نسخه از فرم مهمانی که توسط مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تایید شده و در دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه ثبت شده را، به دانشجو جهت ارائه به دانشگاه مقصد تحویل می دهد.
10- دانشجو به همراه فرم مهمانی به دانشگاه مقصد مراجعه نماید.

 

 تذکرات:
-در صورتیکه دانشجو، پس از دریافت فرم مهمانی از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و قبل از ارائه به دانشگاه مقصد، از اخذ درس مهمانی منصرف شده باشد ،می بایست با برگرداندن اصل این فرم به اداره آموزش دانشکده ، انصراف خود از مهمانی را اطلاع دهد.
-در صورتیکه دانشجو فرم را به دانشگاه مقصد ارائه دهد ولی واحدی در آن دانشگاه اخذ ننماید ، حتماً باید نامه ای مبنی بر عدم اخذ واحد از دانشگاه مقصد به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل دهد .
-دانشجو پس از اخذ واحد در دانشگاه مقصد ، موظف است در پایان نیمسال ، پیگیری لازم برای اعلام نمره از سوی دانشگاه مقصد به این دانشگاه را بنماید.