1398/10/11
بهره برداری از مرکز راه حل های محاسباتی نوآورانه
.

 

1- دانشجویان محترم با مراجعه به تقویم آموزشی دانشگاه، از تاریخ شروع برگزاری کلاس ها به مدت 10 روز کاری فرصت دارند با هماهنگی استاد راهنمای خود، فرم معرفی دانشجو جهت استفاده از مرکز راه حل های محاسباتی نوآورانه را دریافت نمایند و تمام موارد به غیر از تاریخ و امضای معاونت پژوهشی دانشکده را تکمیل نمایند. 
2- فرم تکمیل شده را اسکن نموده و همراه یک عکس پرسنلی، به آدرس ce.gh@kntu.ac.ir ایمیل نمایند.
3-مرکز شرایط بهره برداری را بررسی نموده و در صورتی که واجد شرایط استفاده از مرکز باشید،ایمیلی به شما زده می شود که باید طبق زمان تعیین شده در ایمیل، با به همراه داشتن اصل فرم تکمیل شده، برای پذیرش حضوری و ثبت اثرانگشت به مدیریت مرکز مراجعه نمایید.

تذکرات :

- دانشجویان محترم برای تمدید حضور خود در این مرکز، باید تمام فرآیندهای ذکر شده را برای پذیرش در ترم جدید نیز انجام دهند و در صورت تایید، برای ترم جدید پذیرش می شوند.

-اولویت با دانشجویانی می باشد که واحد پایان نامه را اخذ نموده اند.

- رعایت آیین نامه استفاده از مرکز الزامی است.